Магазин электронных документов
Банківська система та її розвиток в Україні
 • Банківська система та її розвиток в Україні
 • Банківська система та її розвиток в Україні
 • Банківська система та її розвиток в Україні

Банківська система та її розвиток в Україні (Курсовая работа по предмету Макроэкономика)

 • ID работы: 5372
 • Тип: Курсовая работа
 • Раздел: экономические науки
 • Предмет: Макроэкономика
 • Страниц: 46
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOCX
 • Продавец: Нина Малышева
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Ministierstvo_Osviti_i_nauki_Ukrayini.docx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

В курсовой работы содержится 46 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 25 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Ministierstv...i.docx (134.568359375 кб)

Ключевые слова:

Уникальность текста: 89%

Описание работы (от продавца):

Склад
Вступ……………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
1.1. Банківська система: сутність, процес становлення й основні функції……………………………………………………………………..6
1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем. Роль центральних банків у економічних системах країн…………………… 12
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.1. Види банків їх функції та стратегія розвитку…………………………….21
2.2. Роль банків в економіці України…………………………………………..28
2.3. Шляхи удосконалення банківської системи……………………………...32
ВИСНОВКИ…………………………………………………………...................38
СПІСОК ВИКОРИСТАНОЙ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………….40
ДОДАТКИ…………………………………………………………….................42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. А. Папуша Глобалізація і банки: проблеми, перспективи. Нотатки з конференції. // Вісник НБУ.- №1. - 2008
2. Артус М.М. «Гроші та кредит»: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 162 с. Бібліогр. 157-158
3. Банки, що перебувають у стадії ліквідації // http: www.bank.gov.ua
4. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438с.
5. Бюлетень Національного банку України. – 2008. - №2. – 165 с.
6. В. Вітлинській «Кредитний ризик комерційного банку» Київ «Знання» 2000р. (с.11)
7. В. Міщенко Проблематика капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник НБУ.- № 10.- 2008
8. Васюренко О.В. «Банківський менеджмент» посібник Київ Видавничий центр «Академія» 2001р.
9. Васюренко О.В. «Банківські операції»: Навч. посібник. Київ «Знання» 2002р.- 255с.
10. Власний капітал банків на 01.01.2008 // http:www.bank.gov.ua
11. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.
12. Денисенко М.П. «Грошово-кредитна діяльність банків» Київ, вид-во Євр-го ун-ту 2004р.
13. Закон України «Про банки і банківську діяльність» в редакції від 7 грудня 2000 р.
14. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року
15. І. Д’яконова Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків // Вісник НБУ.- №2.- 2008
16. Качан О.О. «Банківське право: Навч. Посіб.» К.: Юрінком Інтер 2000. – 288с. – Бібліогр.: с 260 – 262
17. Л. Патрікац, М. Бойчук Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців. Нотатки з конференції. // Вісник НБУ. - №1.- 2008
18. Новикова І. Е. Актуальні проблеми економіки 2006 №8 «З історії становлення вітчизняної банківської системи ринкового типу у другій половині XIX – початку XX СТ.»
19. Орлюк О.П. «Банківське право» Київ, Юрінком Інтер 2005.
20. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С.Л. Лондар. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 237 с. – Бібліогр.: с.235.
21. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» від 31 серпня 2001р.
22. Положення «Про порядок створення та державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень» від 31 серпня 2001 р.
Тиркала Р. І. «Банківська справа» Тернопіль 2001 Видавництво «Карт-Бланш»
23. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісник НБУ. - №4. – 2008 с.2-7

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы