Магазин электронных документов
user warning: Duplicate entry 'default_nodes_main' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO variable (name, value) VALUES ('default_nodes_main', 'i:100;') in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172.

Warning: Table 'watchdog' was not locked with LOCK TABLES query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>Duplicate entry &amp;#039;default_nodes_main&amp;#039; for key &amp;#039;PRIMARY&amp;#039;\nquery: INSERT INTO variable (name, value) VALUES (&amp;#039;default_nodes_main&amp;#039;, &amp;#039;i:100;&amp;#039;)</em> в файле <em>/var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc</em> в строке <em>172</em>.', 2, '', 'http://doc-market.com/content/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83 in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172
Дипломна робота на тему:
 • Дипломна робота на тему:
 • Дипломна робота на тему:
 • Дипломна робота на тему:

Дипломна робота на тему:"Шляхи удосконалення формування і розподілу прибутку на підприємстві" на прикладі ХФ ВАТ «Свемон-Волинь" (Дипломная работа по предмету экономика предприятия)

 • ID работы: 8470
 • Тип: Дипломная работа, 6 курс
 • Раздел: экономические науки
 • Предмет: экономика предприятия
 • Страниц: 26
 • Год: 2011
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: olchik8
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Dokumient_WordPad.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Dokumient_WordPad_0.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

В дипломной работы содержится 26 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 16 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Dokumient_WordPad.doc (72.587890625 кб)
Dokumient_Wo..._0.doc (72.587890625 кб)

Ключевые слова:Дипломная работа специалиста, покупка готовой дипломной работы

Уникальность текста: 7%

Описание работы (от продавца):


Вступ………………………………………………………….....………...…….6
Розділ І. Теоретичні основи аналізу формування та розподілу прибутку на підприємстві..............................................................................................9
1.1. Прибуток як економічна категорія та результат діяльності підприємства..............................................................................................9
1.2. Основи нормативно-правового забезпечення аналіз формування та розподілу прибутку на підприємствах в Україні……………….....23
1.3. Загальні підходи до формування та розподілу прибутку на підприємстві................................................................................………35
Розділ ІІ. Аналіз формування та розподілу прибутку на
ВАТ «Свемон-Волинь»………………...................................................52
2.1. Економічна характеристика та аналіз діяльності на
ВАТ «Свемон-Волинь»….......................................................................52
2.2. Аналіз прибутків і витрат на ВАТ «Свемон-Волинь»……..........68
2.4. Аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку на ВАТ «Свемон-Волинь».....................................................75
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення формування і розподілу прибутку на підприємстві ВАТ «Свемон-Волинь»...................................................79
3.1. Шляхи покращення розподілу прибутку на ВАТ «Свемон-Волинь» …………………………………………………………….......79
3.2. Шляхи удосконалення аналізу формування і розподілу прибутку на ВАТ «Свемон-Волинь……………………………............................83
Висновки…………………………………………………………………..…116
Додатки.............................................................................................................120
Список використаної літератури...................................................................145
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. – Львів: Світ, 2004. – с. 204.
Алексєєв І. Методи управління підготовкою виробництва у системі державного управління // Вісник УАДУ. – 2006. - №1. – с. 64 – 72.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: [навч. посіб]. / Бойчик І.М. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 528 с.
Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: [наук.-практич. коментар]. / Бондарчук Ю.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 372с.
Беляева С.Г. Теория и практика антикризисного управления /Беляева С.Г., Кошкина В.И. – М., ЮНИТИ, 2007 – 370 с.
Бабынина Л.С. Управление персоналом. [навч. посіб].: доходы и заработная плата.- М.: - «Екзамен», 2003.
Барков В.А. Управление персоналом.- М.; Юристь, 2007.
Беляцкий Н.П. и др. Управление персоналом.- [учебник для студентов економических вузов].- М.: «Интерпрессервис». - 2003.
Бизюкова И.В. Кадри управління: підбір й оцінка. - М.: Економіка, 2008.
Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К: Знання, 2007.-312 c.
Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія: [підручник] / за ред. В. Д. Базидевича. – К. : Знання, 2006. – 631 с.
Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник] / під ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 4–те вид., доп. і перероб. – Ж. : ПП „Рута”, 2008. – 688 с.
Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: [навч. посібник] / Ф. Ф. Бутинець, Є. В. Міних, О. В. Олійник – Житомир: ФІТІ, 2007. – 243.
Ватамнанюк З. Економічна теорія: макро– і мікроекономіка : [навч. посібник] / З. Ватаманюк, С. Панчишин. – К. : ВД «Альтернатива», 2008. – 607 с.
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємств-вом: [навч. посібник]. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. – К.: ЦНЛ, 2004. – с. 400.
Виноградський М.Д. Менеджмент персоналу: [підручник]. – К.: КДТЕУ, 2004. – с. 214.
Василенко В.О. Стратегічне управління: [навч. посібник]. /Василенко В.О., Ткаченко Т.І. – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 396 с.
Висящев В.А. Діагностіка об’єкту проектування: [навч. посібник].-Донецьк: „НОРД-ПРЕС”, 2008.
Верескун Г. В. Інтерпретація обліку фондів розвитку підприємництва / Г. В. Верескун, А. В. Хмелевська // Облік, аудит і економічний аналіз : історія становлення, проблеми та перспективи: збірник наукових праць студентів та молодих вчених. – 2008. – Т. 1 – С. 52–55.
Витрати: [електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16: [за станом на 11 грудня 2006 р.] //Законодавство України – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0027–00 (дата звернення: 26.05.2009).
Господарський кодекс України : [електронний ресурс] : кодекс №436–IV: [за станом на 30 квітня 2009 р.] – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=436–15, (дата звернення: 14.05.2009).
Галькович Р.С., Набоков В.И. Основи менеджменту. - М.: ИНФРА-М, 2008.
Григор'єв Л., Черненко А., Управління персоналом і регулярний менеджмент // Робота сьогодні, №5, 2008.
Грачев М.В. Супер-кадры .- М.: Финпресс, 2006.
Гудушаури Г.В., Литвак Б.Г. Управление современным предприятием.- М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во ЕКМОС, 2004.
Головко Т. В. Стратегічний аналіз: [навч. посібник]. / Головко Т.В., Сагова С.В. – К.: КНЕУ, 2007 – 198 с.
Голов С. Ф. Управлінський облік: [підручник] / С. Ф. Голов. – К., : Лібра, 2006. – 703 с.
Головко Т. В. Стратегічний аналіз: [навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц]. / за ред. д–ра екон. наук, проф. М. В. Кужельного, Т. В. Головко, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006. – 198 с.
Гончаренко О. О. Облік використання нерозподіленого прибутку державного комерційного підприємства / О. О. Гончаренко, Я. В. Марштупа // Вісник ХНУ. – 2008. – № 1 Т. 2 – С. 35–38.
Дохід: [електронний ресурс] : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15: [за станом на 11 грудня 2006 р.] // Законодавство України. Режим доступу : http : // zakon. rada. gov.ua /cgibin/ laws/main. cgi?nreg=z0860–99 (дата звернення: 27.05.2009).
Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації: [навч. посібник]. – К.: МАУП, 2008. – с. 188.
Довгань Л.Є. Праця керівника або практичний менеджмент: [навч. посібник]. – К.: Екс Об, 2007. – с. 384.
Егоршин А.П. Основы управления персоналом.- Учеб. пособие для студентов.- 302 стр., 2003.
Ермолович Л.Л. ''Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия'', БГЕУ,Мн, 2007.
Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: [підручник]. – К.: Вища школа, 2003. – с. 224.
Жмальов В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К.: Україна, 2004. – с. 454.
Жданов С.А. Основы теории економического управления предприятием.- М.: ФИНПРЕСС, 2006.
Золотогоров В.Г. ''Економика: енциклопедический словарь'', Интерпрессервис, Мн, 2003.
Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: [навч. посібник]. – Харків: Консум, 2004. – с. 208.
Завадський Й.С. Менеджмент. – К.: В-во Європейського університету. – 2005. – с. 542.
Зозульов О., Длігач А. “Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств” // Економіка України//, №6, 2007. – с. 41.
Звіт про фінансові результати : [електронний ресурс] : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 : [за станом на 14 жовтня 2008р.]//Законодавство України. режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0397–99
Звіт про власний капітал: [електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5:// Законодавство України. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main. cgi?nreg= z0399–99 (дата звернення: 27.05.2009).
Іванцевич Дж. М., Лобанів А.А, Людські ресурси управління. - М.: Справа, 2003.
Іваненко В. М. Курс економічного аналізу : [навч. посібник]: / В. М. Іваненко. – К. : Алерта, 2004. – 189 с.
Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: [конспект лекцій]: / В. М. Івахненко. – К. : КНЕУ, 2007. – 347 с.
Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій: [за станом на 14 жовтня 2008 р.] // Законодавство України – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main. cgi?nreg=z0893–99 (дата звернення: 12.05.2009).
Зазимко А. З. Політична економія: структурно-логічний [навчальний посібник] – 2–ге вид. без змін / А. З. Зазимко. – К. : КНЕУ, 2006. – 358 с.
Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : [навчальний посібник] / Г. Кім, В. В. Сопко, С. Г. Кім. – К. : ЦНЛ, 2004. – 440 с.
Ковальов В. В. Фінансовий аналіз / В. В. Ковальов. – К. : Знання, 2008. – 215 с.
Коробов М. Я. Фінансово–економічний аналіз / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2007. – 321 с.
Кабакова Е. Система Томаса. Инструмент управления, развития и тестирования персонала // Топ–менеджер. – 2003. – №30.
Карнегі Д. «Як завойовувати друзів і впливати на людей», - М.: Топикал/Цитадель, 2008.
Касянова Д.С. Проблеми формування інтелектуального капіталу корпоративних структур: [наукова доповідь]. / НАН України. Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2008.
Кендюхов О.В. Классификация трудових ресурсов //Прометей: региональный сб. науч. тр. по економике. – Донецк: ООО «Юго–Восток, Лтд». 2004. – Вып. 15.
Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – [учебник для вузов].- «ИНФРА-М», 2003.
Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / Кривов'язюк І.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 374 с.
Ковальчук М. І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві: [навч. посібник]. / Ковальчук М.І. – К.: КНЕУ, 2007 – 224 с.
Конов О. Моделі розвитку державної власності: історичний досвід ХХ ст. //Економіка України. – 2008. - № 4. – С. 72 – 79.
Корецький М.Х., Дегтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління. [навч. посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2007.- 240 с.
Косовська Г. В. Менеджмент організацій : [навч. посібник]. -К.: Кондор, 2007.-676 c.
Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: [навч. посібник]. Вид. 2-ге. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – с. 264.
Клімова О.І. “Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства” //Економіка та держава//, №4, 2008. – с. 54.
Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник]. – К.: Академвидав, 2003. – с. 416.
Лахтіонова Л.А. Монографія. Фінансовий аналіз суб’єктів госодарювання.-К., 2008.
Лихота У.П. “Фінансова стратегія управління підприємством” //Фінанси України//, №2, 2007. – с.86.
Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой: [учеб. пособ]. – М.: Финпресс, 2007. – с. 254.
Мочерний С. В. Політична економія: [навчальний посібник] / С. В. Мочерний. – К. : Знання–Прес, 2006. – 687 с.
Макогон Ю., Панков В. Инновационная деятельность и стратегия повышения конкурентоспособности продукции: международный и региональный аспекты/Ю. Макогон, В.Панков // Економист .–2008.–№6.
Майданчик '' Анализ и обоснование хозяйственных решений'', Финансы и статистика. Мн, 2001.
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. - Основи менеджменту, М.: Справа ЛТД, 2004.
Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: [підручник]. – К.: Каравела, 2006.- 320 с.
Мельник А. Ф. Муніципальний менеджмент : [навч. посібник]. -К.: Знання, 2006.-420 c.
Мізюк Б.М. Стратегічне управління підприємством. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 2003. – с. 388.
Мізюк Б.М. “Особливості стратегічного управління підприємствами” // Фінанси України//, №12, 2002. – с. 31.
Міщенко А.П. Стратегічне управління: [навч. посібник]. – К.: ЦУЛ, 2004. - с. 336.
Могилевська О.Ю. “Специфіка стратегічного управління промисловим підприємством” // Економіка і держава//, №2, 2007. – с. 30.
Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: [підручник]. – К.: КНТЕУ, 2002. – с. 370.
Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: монографія. / Наливайко А.П. – К.: КНЕУ, 2008 – 227 с.
Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент: [навч. посібник]. / Нємцов В. Д., Довгань Л. Е. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 600 с.
Немцов В. Д. та інші Менеджмент організацій: [навч. посібник]. К.: УВПК. – “ЕксОБ”. – 2008.
Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. ТОВ “УВПК “Екс Об”, 2001. – с. 560.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: [навч. посібник]. – К.: Кондор, 2003. – с.556.
Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: [навч. посібник]. – К.: Кондор, 2003. – с.196.
Охріменко А.Г. Основи менеджменту: [навч. посібник]. – К.: ЦУЛ, 2006. – с. 130.
Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: [короткий курс лекцій]. /Оберемчук В.Ф. – К.: МАУП, 2008 – 128 с.
Панов А.И. Стратегический менеджмент: [учеб. пособ]. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – с. 240.
Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: [монографія]. – К., 2006. – с. 302.
Пастухова В.В. “Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект” // Фінанси України//, №10, 2005. – с. 69.
Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 2008. – с. 352.
Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством. – Харків: Основа, 2002. – с. 620.
Портер М., Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ.; Олійник А., Скільський Р. – К.: Основи, 2008. – с. 390.
Підприємства державні // Економічна енциклопедія. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – т. 2. – 848с. – С. 728 – 733.
Пичугин П. 1С: Бухгалтерия: доступно для бухгалтера. [полное практическое пособие для современного бухгалтера]. / П. Пічугін. – К.: Фактор. – 2007. – 452 с.
Плахотнікова А. С. Удосконалення механізму управління прибутком / А. С. Плохотнікова // Держава та регіони. – 2006. – № 3. – С. 417–419.
Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник : [електронний ресурс] – режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r4/1.htm (дата звернення: 25.04.2009).
Пономаренко Є. Д. Фінансовий аналіз : конспект лекцій : [електронний ресурс] – режим доступу: http://inpos.com.ua/144 (дата звернення: 14.04.2009).
Про господарські товариства : [електронний ресурс] : закон № 1576–XII: [за станом на 16 квітня 2009 р.] – режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1576–12 (дата зверне-ння: 10.06.2009).
Про оподаткування прибутку підприємства : [електронний ресурс] : закон № 334/94–ВР: [за станом на 16 квітня 2009 р.] – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0225–08 (дата звернення: 10.05.2009).
Про податок на додану вартість : [електронний ресурс] : закон № 168/97–ВР: [за станом на 11 червня 2009 р.] – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=168 %2F97– %E2 %F0 (дата звернення: 14.05.2009).
Про державний бюджет України на 2009 рік : [електронний ресурс] : закон України № 835–VI : [прийнято 26 грудня 2008 р. ] : [за станом на 04 червня 2009 р.] – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=835–17 (дата звернення: 04.05.2009).
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у бухгалтерському обліку : [електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України № 460 [за станом на 19 грудня 2006р.] режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0670–05.
Податок на прибуток : [електронний ресурс] : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17: [за станом на 31 травня 2008 р.]//Законодавство України. режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0161–00
Пушкар М. С. Фінансовий облік: [навчальний посібник] / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт–Бланш, 2007. – 628 с.
Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: [навч. посіб.]. Редченко К.І. – Львів, Новий світ – 2008 – 272 с.
Савицкая Г.В. ''Анализ хозяйственной деятельности предприятия'', Екоперспектива, Мн, 2008;
Савицкая Г.В. ''Анализ хозяйсвенной деятельности предприятий АПК'', Новое знание, Мн, 2004,
А.Семенов: Производительность труда и перспективы економического роста // Економист – 2008 – № 2.
Синк, Д.Скотт. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В.И.Данилова-Данильяна.-М.: Прогресс, 2003
Старобинський Е.Е. Як управляти персоналом. - М.: Интел-Синтез, 2009.
Столин В., Кирилов Л. «Менеджмент у процесі злиттів і поглинань» //Управління персоналом, 2008, №1.
Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: 5-е издание, переработанное и дополненное – Минск: «Вышейшая школа» 2007.
Рибалкін В. О. Політична економія: [навчальний посібник] / за ред. В. О. В. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Акедемвидав, 2007. – 672 с.
Рязанцева В. В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства / В.В. Рязанцева // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 40–43.
Сірош М. Управлінський облік і його застосування в корпоративному управлінні АТ / М. Сірош, І. Десяткіна //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – К., 2006. – № 11 . – С. 12–15.
Сірош М. В. Удосконалення механізму розподілу прибутку в акціонерному товаристві / М. В. Сірощ, В. О. Щербак // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – К., 2004. – №8 . – С. 15–12.
Склабінська А. І. Факторний аналіз ліквідності підприємства з використанням математичних методів/ А. І. Склабінська, П. М. Наконечний // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – № 1,Ч. 2. – С. 235–238.
Сопко В. В. Організація і методика проведення аудиту: [навчальний посібник]. 2–ге вид., перероб. та доповн. – К. : ВД «Професіонал», 2006 р. – 576 с.
Степура О. С. Політична економія: [навчальний посібник] / О. С. Степура, О. С. Єремєєв, Т. Ю. Пономарьова, М. О. Степура. – К. : Кондор, 2006. – 408 с.
Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [навч. посібник]. – К., 2004. - с. 340.
Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: [навч. посібник]. – К.: Професіонал, 2004. – с. 432.
Скiбiцъка Л.І., Скiбiцъкий О.М. Менеджмент. [навч. посібник]. – К., 2007. - с. 416.
Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: [навч. посібник]. – К.: ЦНЛ, 2006. – с. 312.
Спіріна М.В. “Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства” // Актуальні проблеми економіки//, №8, 2004. – с. 176.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: [посiбник]. – К.: Академвидав, 2003. – с. 464.
Сухарський В.С. Менеджмент. – Тернопіль: Астон, 2004. – с. 528.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік оподаткування і звітсність / Н. Ткаченко. – К. : Алерта, 2007. – 954 с.
Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: [посiбник]. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – с. 490.
Терещенко В.І. Організація і управління. – К.: Знання, 2004. – с. 48.
Управління державними підприємствами //Економічна Енциклопедія. – т. 3. – с, 470 – 473.
Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту: [навчальний посібник] / Б. Ф. Усач, З. О. Душко. – К. : «Знання», 2006. – 848 с.
Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навчальний посібник] / за ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – Л. : Бухгалтерський центр „Ажур”, 2008. – 1112 с.
Хорнгрен Ч. Управленческий учёт / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – М. : Фокстер, 2008. – 879 с.
Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології / Н.А. Хрущ. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 309 с.
Цивільний кодекс України : [електронний ресурс] : кодекс № 435–IV: [за станом на 13 червня 2009 р.] – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=435–15.
Чабанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: [посібник] / Н. В. Чабанова, Ю. А. Василенко. – К. : „Академія”, 2007. – 672 с.
Чернецька Р. Використання прибутку державними підприємствами / Р. Чернецька // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 22. – С. 14–16.
Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: навчальний посібник / М. Г. Чумаченько. – К. : КНЕУ, 2000. – 249 с.
Хмiль Ф.І. Основи менеджменту: [посiбник]. - К.: Академвидав, 2005. – с.608.
Шегда А.В. Менеджмент: [навч. посібник]. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. - с. 583.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: [підручник]. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 699.
Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: [навч. посібник]. – К.: КНЕУ, 2007. – с. 232.
Шеверя Я. В. Гармонізація обліку використання прибутку підприємств в Україні з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / Я. В. Шеверя // Вісник ХНУ. – 2008. – № 1 Т. 2. – С. 437–443.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы