Магазин электронных документов
Економіка підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємства

Економіка підприємства (Контрольная работа по предмету Економіка підприємства)

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Iekonomika_pidpriiemstva.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

В контрольной работы содержится 14 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 9 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты контрольной скачать:
Iekonomika_p...va.doc (109 кб)

Ключевые слова:задачи, Економіка підприємства, Науково-технічний прогрес, основні напрями, Інноваційна діяльність підприємств, Нематеріальні ресурси, Поняття про нематеріальні активи підприємства, їх оцінка і знос, Маркетингова діяльність підприємства, задача

Уникальность текста: 4%

Описание работы (от продавца):

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з навчальної дисципліни "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"
Варіант - 8
Виконала студентка
Шифр групи
Спеціальність
Викладач
Київ 2009
ЗМІСТ
1. Науково-технічний прогрес, основні напрями. Інноваційна діяльність підприємства………………………………………………………………..3
2. Нематеріальні ресурси. Поняття про нематеріальні активи підприємства, їх оцінка і знос……………………………………………..5
3. Маркетингова діяльність підприємства…………………………………..9
Задача 1………………………………………………………………………..12
Задача 2………………………………………………………………………..13
1. Науково-технічний прогрес, основні напрями. Інноваційна діяльність підприємства.
Загострення конкуренції змушує підприємців дедалі активніше використовувати досягнення сучасного науково-технічного прогресу, поєднувати їх з організаційними та управлінськими заходами. Таким чином підприємництво пов’язується з розвитком технологій, нововведеннями та економічним зростанням. Це дає змогу розглядати підприємництво як провідну ланку в реалізації науково-технічного прогресу.
Науково-технічним прогресом (НТП) слід вважати цілеспрямовані заходи забезпечення комплексного розвитку науки і техніки, упровадження ефективних результатів у практику виробництва. Основні НТП на кожному етапі розвитку визначає держава та забезпечує умови для їх здійснення. Розглянемо основні напрями НТП.
Загальні напрями НТП:
• створення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів праці та кінцевої продукції;
• створення нових і поліпшення якості застосовуваних матеріалів;
• автоматизація виробництва.
Пріоритетні напрями сучасного НТП
1. Електронізація народного господарства. Електронізація – це забезпечення сфер виробництва і суспільного життя високоефективними засобами обчислювальної техніки, новими поколіннями супутникових систем зв’язку тощо.
2. Комплексна автоматизація всіх галузей народного господарства. Автоматизація – це впровадження у виробничі процеси гнучких автоматизованих виробничих систем, промислових роботів, багатоопераційних верстатів, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління.
3. Створення і використання нових матеріалів. Такі матеріали мають нові властивості, які широко застосовують у певних галузях науки і промисловості: надпровідність, радіаційна стійкість, стійкість до зношення, надчисті матеріали із заданими властивостями.
4. Освоєння принципово нових технологій – мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної.
5. Прискорений розвиток біотехнології. Біотехнологія базується на промисловому застосуванні створених живих систем, насамперед мікроорганізмів. Біотехнологія сприяє створенню безвідходних технологій, нарощуванню обсягів виробництва сировини і продовольчих ресурсів.
Інноваційна діяльність підприємства є найважливішим інструментом розвитку і трансформації економічної системи в умовах сучасного НТП.
Інноваційні процеси – це сукупність прогресивних, якісно нових змін, які безперервно виникають у часі і просторі.
Інноваційна діяльність підприємства являє собою суспільний техніко-економічний процес, який сприяє створенню кращих за своїми властивостями товарів, послуг чи технологій завдяки комерційному використанню нововведень.
Інноваційна діяльність підприємства значною мірою залежить від того, з якою саме інновацією має справу підприємець, в якій сфері передбачається її використання. Існують такі різновиди інновацій в підприємницькій діяльності:
• Інновація продукції – сукупність процесів оновлення збутового потенціалу підприємства, збільшення обсягу прибутку, розширення частки на ринку, підвищення престижу, створення нових робочих місць;
• Інновація технології – процес оновлення виробничого потенціалу, спрямований на підвищення продуктивності праці, економію матеріальних ресурсів, енергії, що дає змогу ефективно використовувати інформаційні системи, збільшити обсяг прибутку фірми;
• Соціальні інновації – загальний процес цілеспрямованого покращання гуманітарної складової підприємства, що дає змогу розширити можливості на ринку робочої сили, мобілізує персонал на досягнення кращих результатів діяльності.
Інноваційно-впроваджувальні підприємства – це активні незалежні учасники ринку науково-технічних та інших розробок. Вони виконують специфічні дії з безперервного пошуку новинок, активного залучення інтелектуального та фінансового капіталу для їх освоєння.
2. Нематеріальні ресурси. Поняття про нематеріальні активи підприємства, їх оцінка і знос.
Нематеріальні ресурси – це складова потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом тривалого періоду. Для цієї складової характерні відсутність матеріальної основи і невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання.
Нематеріальні ресурси поділяються на такі складові:
1. Об’єкти промислової власності:
• Винаходи – результат творчої діяльності людини в будь-якій технології, що позначений істотною новизною і дає позитивний ефект при його застосуванні. Основними видами продуктів, що можуть стати об'єктами винаходу є: пристрій, речовина, штам мікроорганізму та культура клітин, рослин і тварин.
• Промислові зразки – нове, придатне до виготовлення промисловим способом художнє вирішення виробу, в якому досягається єдність технічних та естетичних властивостей, тобто це результат діяльності людини у сфері художнього конструювання.
• Товарні знаки і знаки обслуговування (знаки для товарів та послуг) – оригінальні позначки, за допомогою яких товари (послуги) одного виробника відрізняються від аналогічних товарів (послуг) іншого.
• Корисні моделі – моделі нові за виглядом, формою, розміщенням частин або побудовою. Предметом їх технічного вирішення є тільки конструкція виробу, його форма.
2. Об’єкти інтелектуальної власності:
• Програмне забезпечення ЕОМ, що охоплює операційні системи і прикладні програми. Розширення сфери використання засобів обчислювальної техніки, необхідність розв'язування дедалі складніших задач зумовлюють постійне збільшення кількості програмних продуктів і витрат на їх створення.
• Бази даних – іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об'єктів та їх відносини.
• Бази знань – це сукупність систематизованих базових відомостей, що належать до певної галузі знань і зберігаються в пам'яті ЕОМ.
• Твори науки, літератури і мистецтва, які існують в таких формах: письмовій, усній, образотворчій та об'ємно-просторовій.
3. Інші нематеріальні ресурси:
• Ноу-хау – це знання або досвід технічного, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях, у виготовленні та реалізації конкурентоспроможності продукції, забезпечуючи їх власникові певні переваги.
• Раціоналізаторська пропозиція – технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства, до якого воно подане, і може стосуватися вдосконалення використовуваної техніки, виготовлюваної продукції, способів контролю, спостереження, техніки безпеки. Це може бути пропозиція, що сприяє підвищенню продуктивності праці, ефективному використанню енергії тощо.
• Зазначення надходження товару – це будь-яке словесне або графічне позначення, що вказує на географічне місце походження товару (країну, регіон, населений пункт, місцевість).
• Гудвіл – основний капітал підприємства або фірми, здатний приносити додаткові прибутки завдяки підвищенню конкурентоспроможності.
Інформація про нематеріальні активи детально зображена в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи».
Нематеріальні активи підприємства – це права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права. Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, і може бути відокремлений від підприємства та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (чи операційного циклу, що становлять понад один рік) для виробництва торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Оцінка нематеріальних активів.
1. Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється за собівартістю їх придбання чи створення (ціна, за якою придбано з урахуванням знижок, мита, податків, що не відшкодовуються, інші витрати понесені із доведенням нематеріальних активів до стану, в якому вони використовуються).
Якщо був обмін нематеріальних активів, то оцінюємо за справедливою вартістю отриманого активу з урахуванням доплат під час обмінної операції.
2. Справедлива вартість нематеріальних активів – це сума, за якою актив може бути обміняний чи отриманий в операції між незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.
Якщо безоплатно отримано нематеріальні активи, то його вартість дорівнює ринковій вартості на дату прийняття на Баланс.
Якщо нематеріальний актив створено на підприємстві, то вартість складається з усіх витрат на виробництво та доведення до стану, придатного використання.
3. Наступна оцінка балансової вартості нематеріальних активів може відрізнятися від його собівартості, якщо були здійснені додаткові витрати, в результаті яких очікується збільшення притоку майбутніх економічних вигод на підприємство.
Знос(амортизація) нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації активу, який згідно із законодавством не повинен перевищувати 10 років, а згідно з П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи» дорівнюють 20 років. Метод амортизації підприємство обирає самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод, якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують із застосуванням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює 0.
Термін корисного використання нематеріальних активів залежить від:
• очікуваного терміну використання активу підприємства;
• науково-технічного прогресу та зміни ринку товарів та послуг, що виробляються з допомогою цього активу;
• юридичних обмежень на його використання.
При визначенні амортизації нематеріальних активів потрібно знати, що її нараховують не від залишкової, а від первісної вартості. Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за місяцем постановки його на баланс. Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатного передання або неможливості отримання підприємством економічних вигод від його подальшого використання.
Згідно із законодавством, на нематеріальні активи, вартість яких не зменшується в процесі використання, амортизація не нараховується. До таких нематеріальних активів відносять гудвіл, ноу-хау, товарний знак.
3. Маркетингова діяльність підприємства.
Маркетинг – це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб споживачів у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання максимального прибутку.
Функції маркетингу:
a. вивчення ринку, аналіз і прогнозування попиту;
b. вибір сегментів ринку, прийнятих для підприємства;
c. визначення номенклатури і асортименту продукції, призначеної для реалізації на ринку;
d. розробка стратегії виходу на ринок і закріплення на ньому;
e. реклама, збут і стимулювання;
f. політика ціноутворення.
З цього слідує, що об'єктом маркетингу є ланцюжок «потреби – товар – ціна – реклама – збут».
Основні принципи маркетингу:
• орієнтація всіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців;
• активний вплив на попит;
• гнучке реагування виробництва на зміну потреб ринку;
• вибір ефективних форм і методів реклами, доставки і продажу продукції;
• заохочення творчої ініціативи працівників маркетингової служби.
Концепція маркетингу – це загальний підхід підприємства до досягнення мети на ринку. Розглянемо основні концепції маркетингу:
1. Виробнича. Передбачає спрямування основних зусиль підприємства на вдосконалення виробництва з метою збільшення обсягу випуску продукції.
2. Продуктова. Полягає в тому, що основну увагу підприємство приділяє поліпшенню споживчих властивостей своїх виробів і завдяки цьому забезпечує належний обсяг збуту.
3. Комерційна. Передбачає психологічний вплив на покупця і найефективнішою є тоді, коли покупець не обізнаний із запропонованої продукції. Застосовують цю концепцію для забезпечення обсягу збуту за рахунок активізації реклами, агентів зі збуту і продавців.
4. Індивідуального маркетингу. Орієнтує підприємство на виявлення індивідуальних потреб покупців і спрямовує його зусилля на те, щоб задовольнити ці потреби краще, ніж конкуренти.
5. Соціального маркетингу. Окрім виявлення і задоволення індивідуальних потреб покупців ураховує суспільні потреби та інтереси й охорону навколишнього середовища, здоров'я людей, національної безпеки, національного товаровиробника тощо.
Кожне підприємство для досягнення мети на ринку розробляє власну стратегію і тактику маркетингу.
Основні завдання стратегії маркетингу:
o визначення особливостей поведінки на ринку, де функціонує підприємство;
o розробка нової продукції, форм та методів реклами;
o доставка і збут продукції;
o ціноутворення.
Залежно від життєвого циклу виробу «розробка  впровадження  зростання  зрілість  спад» підприємство обирає ту чи іншу стратегію дій.
Стратегія закріплення на ринку полягає в тому, що основним завданням підприємства стає стабілізація і збільшення обсягу продажу продукції на раніше освоєному ринку.
Стратегія розширення меж ринку передбачає вихід підприємства зі своєю продукцією на нові сегменти ринку.
Стратегія вдосконалення продукції полягає в її модернізації або заміні новою.
Стратегія диверсифікації полягає в тому, що підприємство розширює номенклатуру своєї продукції і виходить з новими товарами на нові ринки, освоює суміжні галузі виробництва.
Розрізняють кілька стратегій охоплення ринку: маркетинг недиференційований, диференційований та концентрований. Застосовуючи недиференційований маркетинг, підприємство орієнтується на ринок загалом, не поділяючи його на сегменти. Використовуючи диференційований маркетинг, підприємство намагається одночасно вийти на кілька сегментів ринку і для кожного з них розробляє окрему стратегію, орієнтовану на певні потреби групи споживачів. При застосуванні концентрованого маркетингу підприємство зосереджує зусилля на одному сегменті ринку, максимально враховуючи його особливості.
Тактика маркетингу – це реалізація стратегій маркетингу шляхом прийняття конкретних оперативних рішень.
Задача 1
Визначити оптову ціну виробника та роздрібну ціну на одиницю підакцизної продукції, якщо відомо, що виробнича собівартість її становить 42,5 грн, поза виробничі витрати – 10 % виробничої собівартості, планова рентабельність за повною собівартістю – 15 %. На кожну 1000 одиниць такої продукції нараховується сума акцизів у розмірі 15200 грн. Податок на додану вартість – 20 %, націнка торговельних організацій – 3 % відпускної ціни без ПДВ.
Розв'язання:
1. Обчислимо позавиробничі витрати:
42,5• 0,1 = 4,25 (грн)
2. Повна собівартість:
42,5 + 4,25 = 46,75 (грн)
3. Оптова ціна виробника:
46,75 + 46,75 х 0,15 = 53,76 (грн)
4. Сума акцизного збору з одного виробу:
15200 : 1000 = 15,2 (грн)
5. Відпускна ціна:
53,76• 100 : (100 – 15,2) = 63,39 (грн)
6. Ціна разом з торгівельною надбавкою:
63,39 + 63,39• 0,03 = 65,29 (грн)
7. Роздрібна ціна з урахуванням ПДВ:
65,29• 1,2 = 78,35 (грн)
Відповідь : оптова ціна виробника становить 53,76 грн, роздрібна ціна на одиницю підакцизної продукції дорівнює 78,35 грн.
Задача 2
У ливарному цеху працює 56 робітників-погодинників. Середній розряд працюючих – ІІІ, умови праці шкідливі. Доплати становлять 45 % тарифного заробітку. Визначити місячний фонд заробітної плати в цеху, якщо фонд робочого часу одного робітника становить 160 год на місяць. Годинна тарифна ставка І розряду в шкідливих умовах праці – 1,8 грн, тарифний коефіцієнт ІІІ розряду – 1,4.
Розв'язання:
1. Фонд робочого часу 56 робітників:
160• 56 = 8960 (год)
2. Годинна тарифна ставка робітника ІІІ розряду:
1,8• 1,4 = 2,52 (грн)
3. Тарифний заробіток:
8960• 2,52 = 22579,2 (грн)
4. Доплати за виконання плану:
22579,2• 0,45 = 10160,64 (грн)
5. Місячний фонд заробітної плати в цеху:
22579,2 + 10160,64 = 32739,84 (грн)
Відповідь : місячний фонд заробітної плати в цеху становить 32739,84 грн.
Список використаної літератури
1. Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.
2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 192 с.
3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – Львів: Новий світ-2000, 2001. – 298 с.
4. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручн. – К.: Знання Україна, 2004. – 404 с.
5. Довгань Г.Д. Основи економіки у визначеннях, таблицях і схемах. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 96 с.
6. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.
7. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335 с.
8. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.
9. Макаровська Т.П. Практикум з економіки підприємства: Навч. посіб. – К.: МАУП,2007. – 184 с.
10. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства:
Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 436 с.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась