Магазин электронных документов
Звільнення від відбування покарання з випробовуванням
 • Звільнення від відбування покарання з випробовуванням
 • Звільнення від відбування покарання з випробовуванням
 • Звільнення від відбування покарання з випробовуванням

Звільнення від відбування покарання з випробовуванням (Курсовая работа по предмету Кримінальне право України (Загальна частина))

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Zvilniennia_vid_vidbuvannia_pokarannia_z_viprobovuvanniam.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

В курсовой работы содержится 27 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 15 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Zvilniennia_...am.doc (167.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):


План
Вступ………………………………………………………………………..….3-4
1. Філософське обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за скоєння злочину…………………………………….……………..……5-11
2. Правова природа звільнення від відбування покарання з випробовуванням…………………………………….……………..…..12-13
3. Підстави звільнення від відбування покарання з випробовуванням…………………………………………....……..…...14-17
4. Обов’язки та додаткові покарання, які покладаються на засудженого………………………………………..………………..…..18-19
5. Наслідки звільнення від відбування покарання з випробовуванням..20-23
Висновок………………………………………………….................................24-25
Список використаних джерел……………………………………..…….……26-27

Вступ
Актуальність даної теми полягає у реалізації в КК України ідей гуманізації та диференціації кримінальної відповідальності, це дає підстави для існування інституту звільнення особи, яка вчинила злочин, від покарання. Під звільненням від покарання розуміється відмова держави від застосування покарання до особи, яка обвинувальним вироком суду була визнана винною у вчинені злочину. Звільнення від покарання має величезне значення у протидії злочинності, оскільки часто досягнення цілей, які стоять перед кримінальним правом, можливе без відбування покарання. Його відбування може стати зайвим, неефективним, зашкодити процесам ре соціалізації особи, яка вчинила злочин.
Метою даної роботи є:
• Перш за все, обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за вчинений злочин, а також встановлення ознак і мети покарання;
• Встановлення підстав за яких можливе звільнення від відбування покарання з випробовуванням;
• Визначення обов’язків і додаткових покарань, що покладаються на засудженого;
• Встановлення правових наслідків звільнення від відбування покарання з випробовуванням.
Виконуючи дану роботу, використовувались такі праці як: «Звільнення від відбування покарання з випробовуванням за кримінальним правом України », «Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробовуванням» Книженко О.О., Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України За ред. Мельника М.І, Хавронюка М.І., постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах, праці Бауліна Ю.В., Борисова В.І., Кривоченка Л.М., Сташиса В.В., Тація В.Я.
Для розгляду вище зазначених питань, робота складається зі вступу, п’яти глав, висновку, списку використаних джерел. В першій главі зазначене філософське обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за скоєння злочину. В другій - правова природа звільнення від відбування покарання з випробовуванням, в третій – підстави звільнення від відбування покарання з випробовуванням, в четвертій - обов’язки та додаткові покарання, які покладаються на засудженого. І в завершальній главі - наслідки звільнення від відбування покарання з випробовуванням. У висновку робиться підсумок виконаної роботи а також порівняння деяких аспектів розглянутих наукових праць
Підстави звільнення від відбування покарання з випробовуванням
Згідно, ч.1 ст. 75 ККУ, Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а
також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи
тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде
висновку про можливість виправлення засудженого без відбування
покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням. [2, c.33]
Отже, звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе за умови, якщо:
1. особі призначено один із таких основних видів покарання, як:
• виправні роботи,
• службове обмеження для військовослужбовців,
• обмеження волі,
• позбавлення волі на строк не більше п'яти років;
2. враховано тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи;
3. суд дійшов висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання.[7, с.283]
Отже, цей вид звільнення від відбування покарання не може бути застосований, якщо; а) особі призначено основне покарання у виді штрафу, громадських робіт, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні для військовослужбовців, позбавлення волі на строк більше п'яти років; б) у суду з урахуванням обставин справи не виникло переконання в тому, що для виправлення особи немає необхідності в реальному виконанні покарання.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо неповнолітнього може бути застосоване лише у разі засудження його до позбавлення волі на строк п'ять років чи менше (ч. 2 ст. 104). [4, c.174]
Висновок
Отже, підводячи підсумок слід зазначити, що підставою для застосування цього виду звільнення від відбування покарання є висновок суду про можливість виправлення та перевиховання засудженого без реального відбування ним покарання, який ґрунтується на аналізі вчиненого злочину, характеристиці особи винного та інших обставинах справи.
Також, звільняючи особу від відбування основного покарання з випробуванням, суд може призначити їй додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Окрім того, на особу накладаються певні обов’язки, а саме:
1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без
дозволу кримінально-виконавчої інспекції;
3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну
місця проживання, роботи або навчання;
4) періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції;
5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або
захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.
Перелік цих обов’язків є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробовуванням умовно можно поділити на сприятливі та не сприятливі.
Сприятливими є:
1) звільнення за рішенням суду від відбування призначеного винному покарання;
2) погашення у зв'язку з цим судимості;
Несприятливі:
1) направлення засудженого для реального відбування призначеного покарання (через те, що він не виконав покладених на нього обов'язків або систематично вчиняв правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення)
2) призначення покарання за сукупністю вироків у разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину.

Список використаних джерел
1. Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 48 с.
2. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2011 року). – Х.: Одіссей, 2011. – 232 с.
3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник/ Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.; З ред. Проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.-7-ме вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2010. – 602 с.
5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2010 рр. Видання сьоме, зі змінами та доповненнями. – Х.: Одіссей, 2011. – 464 с.
6. Книженко О.О. «Звільнення від відбування покарання з випробовуванням за кримінальним правом України », автореферат, дисертація. – Х.,2003. – с. 13.
7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с
8. Кримінальне право України. Загал. Частина. Підручник М.І. Мельник, В.А. Клименко. – К.: Атіка, 2008. – 376с.
9. Кримінальне право України. Загальна частина.: навч. Посібник./ Ю.А. Вапсва, В.К. Грищук. – Х.:ХНУВС, 2011. – 375 с.
10. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій/ за ред.. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432с.
11. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Фріс П. Л. - К.: Атіка, 2004.-488 с.
12. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак./За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — X.: Право, 2006.-436c.
13. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2004. – 358c.
14. Книженко О.О. «Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробовуванням» //Вісн. Ун-ту внутр. Спра: Спецвипуск. – 2002. – Вип.. 19.-с.19-24

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы