Магазин электронных документов
Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади
 • Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади
 • Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади
 • Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади (Реферат по предмету Адміністративне право)

 • ID работы: 10926
 • Тип: Реферат, 2 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Адміністративне право
 • Страниц: 15
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Corsar3
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kabiniet_Ministriv_Ukrayini_v_sistiemi_orghaniv_viko...di.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В реферата содержится 15 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 9 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты реферата скачать:
Kabiniet_Min...di.doc (114.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Конституція України істотно підвищила роль і місце виконавчої влади в сис¬темі органів державної влади. У ст. 6 Кон¬ституції України проголошується, що дер¬жавна влада в Україні здійснюється на за¬садах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Практично це, зокрема, означає, що виконавчій владі надається пріоритет у сфері управління економікою усієї країни, реалізації єдиної соціально-економічної по¬літики держави. Отже, виконавча влада відрізняється від інших гілок влади насам¬перед предметом і сферою діяльності. Важ¬ливо підкреслити, що Основний Закон створює реальні передумови для того, щоб виконавча влада стала насправді здатною здійснити намічені нею економічні прог¬рами й нести всю повноту відповідальності за свої рішення та дії.
З метою запобігання корупції Консти¬туція забороняє всім членам Кабінету Мі¬ністрів України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади су¬міщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
Основний Закон України встановлює що більш детальна організація, повнова¬ження й порядок діяльності органів вико¬навчої влади визначаються, окрім Консти¬туції, законами України.
На відміну від законодавчої і судової влади, органи яких функціонують в авто¬номному режимі, підкоряючись тільки законові, виконавча влада не може ефектив¬но діяти поза межами єдиної системи. В нашій державі виконавча вертикаль функ¬ціонує на засадах чіткої субординації та підпорядкування.
Вищим органом у системі органів вико¬навчої влади є Кабінет Міністрів України. У своїй діяльності він керується Консти¬туцією, законами України та актами Пре¬зидента України. Більше того, однією а го¬ловних функцій Кабінету Міністрів є забезпечення виконання законів України (в то¬му числі й Конституції) та актів Прези¬дента України, систематичний контроль за дотриманням їх іншими органами виконав¬чої влади всіх рівнів та застосування необхідних заходів щодо ліквідації вияв¬лених порушень. Ця функція визначає сут¬ність і характер повноважень Кабінету Мі¬ністрів, підзаконність його рішень, тобто прийняття їх на основі й для виконання Конституції, законів, указів Президента України.
Висновок
Місцеві державні адміністрації в ціло¬му підзвітні і підконтрольні відповідним Радам народних депутатів (обласним та районним) у частині повноважень, делего¬ваних їм цими радами, а також органами виконавчої влади вищого рівня. Таким чи¬ном, не тільки голови місцевих державних адміністрацій, а й самі місцеві державні адміністрації входять у систему подвійного підпорядкування.
Рішення голів місцевих державних ад¬міністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодав¬ства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада мо¬же висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на під¬ставі чого Президент України приймає рі¬шення і дає обгрунтовану відповідь. Кон¬ституція не вказує, яке саме рішення має прийняти Президент, тобто він може пого¬дитися із висловленою недовірою і прий¬няти рішення про відставку голови місце¬вої адміністрації, а може й не зважити на думку ради, давши обгрунтовану відповідь із поясненням свого рішення. Проте якщо недовіру голові районної чи обласної дер¬жавної адміністрації висловили дві трети¬ни складу відповідної ради. Президент Ук¬раїни приймає рішення про відставку го¬лови місцевої державної адміністрації.

Список використаної літератури
1. Конституційне право України: Підручник. / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова Думка; Прецидент, 2006
2. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
3. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. Скакун О. Ф. — Харків: Консум, 2006
4. Конституція України (із змінами і доп). — К.: Атіка, 2006

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась