Магазин электронных документов
Конституційний Суд України
 • Конституційний Суд України
 • Конституційний Суд України
 • Конституційний Суд України

Конституційний Суд України (Реферат по предмету )

 • ID работы: 10924
 • Тип: Реферат
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Страниц: 12
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Corsar3
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Konstitutsiinii_Sud_Ukrayini.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В реферата содержится 12 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 8 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты реферата скачать:
Konstitutsii...ni.doc (90.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Вступ
В Україні за часів радянської доби Конституцією УРСР 1978 року був передбачений Комітет Конституційного нагляду. Проте робота цього органу була неефективною, оскільки він існував як «додаток» до з'їзду народних депутатів УРСР, а після змін республіканської Конституції (1989) взагалі не був сформований. Натомість, після змін Конституції 1990 року, було передбачено формування нового органу правового захисту Конституції — Конституційного Суду УРСР. Члени суду повинні були обиратись Верховною Радою УРСР, але цей орган так і не був сформований.
Вже після здобуття Україною незалежності, 3 червня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Конституційний Суд України», котрий визначав порядок формування та функції цього органу.
У період 1992 - 1996 років робота суду була малоефективною: Верховна Рада призначила лише Голову Конституційного Суду (Леоніда Юзькова), спроби обрати заступника Голови та решту суддів виявились безрезультатними. Тому у цей період охорону Конституції здійснювали Президент та Верховна Рада України.
Прийняттям чинної Конституції (28 червня 1996), а також закону «Про Конституційний Суд України» (16 жовтня 1996) було чітко визначено систему захисту конституції та початок реальної діяльності Конституційного Суду.

1. Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Основна мета Конституційного Суду – гарантування верховенства Конституції як основного Закону держави. Діяльність Конституційного Суду базується на таких принципах: верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ і обґрунтованості прийнятих ним судових рішень. Діяльність Конституційного Суду врегульована Конституцією України, Законом України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року, Регламентом Конституційного Суду України, який затверджений рішенням Конституційного Суду від 5 березня 1997 року.
2.Відповідно до ст. 148 Конституції України, Конституційний Суд складається з 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів призначають по 6 суддів Конституційного Суду України. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше як 10 років, проживає в Україна протягом останніх 20 років та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду шляхом таємного голосування на один трирічний строк. Голова Конституційного Суду України має такі повноваження:
- організація роботи колегій суддів, комісій і секретаріату;
- скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду;
- розпорядження бюджетними коштами на утримання суду та ін.
Голова Конституційного Суду України має двох заступників, які обираються за поданням Голови на один трирічний строк, таємним голосуванням. В Конституційному Суді є секретаріат, який забезпечує організаційну, науково-експертну, інформаційну та іншу діяльність суду. Керівник секретаріату призначається Конституційним Судом з числа громадян, які мають право на заняття посади професійного судді. До складу Конституційного Суду України входять дві колегії суддів: колегія для розгляду питань про відкриття провадження за конституційними поданнями і колегія для розгляду питань про відкриття провадження за конституційними зверненнями.
Висновок
Отже, пріоритетним напрямом діяльності Конституційного Суду є здійснення конституційного судочинства в Україні. Втім, це не єдина функція суду, також виділяють функції конституційного контролю, офіційного тлумачення (Конституцію та закони України), арбітражну та функцію конституційного правосуддя.
До компетенції Конституційного Суду не входять питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інші питання, що віднесені до повноважень судів загальної юрисдикції.
Вирішення питань про відповідність Конституції України відбувається, коли до Конституційного Суду надійде подання від Президента України, Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення і висновки Конституційного Суду є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Конституційний Суд також за зверненням Президента чи Уряду дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або таких договорів, що вносяться до парламенту для ратифікації.
Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.
Правові акти, визнані Конституційним Судом неконституційними повністю, або у певній частині втрачають свою чинність з моменту ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення.
Рішення та висновки Конституційного Суду оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання і публікуються у «Віснику Конституційного Суду України», а також в інших офіційних виданнях («Офіційний Вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Голос України», «Урядовий кур'єр»).

Список використаної літератури
1. Конституційне право України: Підручник. / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова Думка; Прецидент, 2006
2. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
3. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. Скакун О. Ф. — Харків: Консум, 2006
4. Конституція України (із змінами і доп). — К.: Атіка, 2006
5. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась