Магазин электронных документов
Латентна злочинність
 • Латентна злочинність
 • Латентна злочинність
 • Латентна злочинність

Латентна злочинність (Реферат по предмету Кримінологія)

 • ID работы: 10912
 • Тип: Реферат, 3 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Кримінологія
 • Страниц: 11
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Corsar3
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Latientna_zlochinnist.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В реферата содержится 11 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 7 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты реферата скачать:
Latientna_zl...st.doc (74.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Вступ
Актуальність теми полягає в успішному теоретичному і практичному вирішення таких важливих кримінологічних проблем, як виявлення причин і умов злочинності, а також ефективна протидія їй, можливо за наявності об'єктивного врахування всіх вчинених у суспільстві злочинів.
Проте, як свідчить практика, за межами офіційного статистичного обліку залишається значна кількість фактично вчинених суспільно небезпечних діянь, що в основному становлять масив латентної (прихованої) злочинності. За міжнародними оцінками, обсяг прихованих злочинів визначається на рівні 60% усієї злочинності. У деяких видів злочинів цей показник коливається в ще більших межах. Подібне явище має місце в усіх країнах світу, в тому числі й в Україні, де відбуваються радикальні зміни в економічній, соціальній і політичній сферах. Названі зміни, вміщуючи в собі великий позитивний заряд, одночасно мiстять нездорові, суперечливі сторони, однією з яких є існування високого рівня латентної злочинності. Її наявність спричиняє низку негативних наслідків. Зокрема, порушується принцип невідворотності покарання, створюється обстановка безкарності, з'являється мотивація вчинення нових злочинів. Унаслідок латентизації порушені злочинними посяганнями суспільні відносини або не відновлюються взагалі, або відновлюються з запізненням. Та й самі факти несвоєчасного реагування уповноважених державних структур на вчинені злочини, стаючи відомими населенню, знижують довіру до правоохоронної діяльності. Все це разом узяте впливає на боротьбу зі злочинністю, на процеси побудови в країні правової, демократичної держави.

1. Кримінальна статистика лише приблизно відображає стан злочинності, оскільки значна частина її не реєструється. Це, так звана, латентна, тобто прихована злочинність (від лат.: lateens (latentis) — прихований). Часто злочинність порівнюють з айсбергом (криговою горою), 9/10 якого ховається під поверхнею води. Порівняння яскраве, але не досить точне. Загальні розміри латентної злочинності набагато більші, ніж 90% від усіх фактично скоєних злочинів. Кримінолог Ю.Блувштейн та філософ О.Добринін вбачають суперечність (парадокс) у самому понятті латентності: факт злочину повинен знайти підтвердження через обвинувальний вирок суду, а для цього він має бути відомим. Що невідоме, те і не злочин [1]. Практика діяльності правоохоронних органів дає підстави виокремити три рівня латентності:
- низький — очевидно вчинені тяжкі злочини, інформація про які швидко поширюється (вбивства, розбійні напади, пограбування тощо);
- середній — злочини, вчинення яких не є таким очевидним, як при низькому рівні латентності. Потерпілі з різних причин не звертаються за захистом до правоохоронних органів, хоча й не приховують факт вчиненого злочину (незначна шкода, завдана злочином; відсутність віри у можливість розкриття злочину правоохоронними органами; злочини проти особи тощо);
- високий — злочини, про вчинення яких в більшості випадків відомо тільки злочинцю й потерпілому, причому останній зацікавлений у приховуванні факту злочину з різних мотивів (сором’язливість, наявність хвороби, корисливі мотиви — шахрайство, хабарництво, статеві злочини тощо). Ця категорія злочинів через їх неочевидність і практично “нульову" активність з боку потерпілого має найменшу інформативність і найвищу латентність.[3]
Належний рівень організації реєстрації й обліку злочинів є однією з центральних організаційно-управлінських проблем боротьби із злочинністю, оскільки відіграє важливу роль у забезпеченні повноти й об’єктивності інформації про показники стану злочинності та реального контролю за нею.[3]


Висновок
Отже, роблячи підсумок проведеної роботи слід зробити висновок, що причинами, які обумовлюють існування латентної злочинності, є: низький ступінь очевидності вчиненого діяння; ретельна діяльність винного по приховуванню злочинного посягання; витонченість способу вчинення злочину; спеціалізація і рівень професіоналізму винного; порушення встановленого порядку ведення статистичного обліку вчинених злочинів; помилкова кваліфікація вчиненого злочину як адміністративного, цивільно-правового і дисциплінарного делікту; низька кваліфікація працівників правоохоронних органів, недовіра населення до їх можливостей; потерпілі, свідкі, очевидці і керівникі організаційно-господарських структур, обізнані про вчинені злочини, з різних мотивів не повідомляють відповідним органам про злочини.
Виявлення та вимір латентних злочинів слід проводити з використанням статистичних, соціологічних, логіко-математичних, економічних, історичних та політологічних методів. Заходи щодо скорочення рівня латентних злочинів повинні здійснюватися у сфері правового виховання громадян; соціальній сфері; правоохоронній сфері; державно-політичній сфері; сфері нормотворчої діяльності.

Список використаної літератури
1.Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии. Опыт логико-философского исследования. — Минск, 1990. — С. 44—46.
2. Оболенцев В.Ф. Актуальнi проблеми латентної злочинностi. Автореферат. – Х., 2001. с.12
3. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К., 2002, с. 295
4. АкутаевА. Проблемы латентной преступности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Харьков, 1984. — С. 8—9.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась