Магазин электронных документов
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ, НАРИСИ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖ САНД
 • ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ, НАРИСИ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖ САНД
 • ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ, НАРИСИ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖ САНД
 • ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ, НАРИСИ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖ САНД

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ, НАРИСИ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖ САНД (Дипломная работа по предмету Літературознавство)

 • ID работы: 7038
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Літературознавство
 • Страниц: 67
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: ivan1978
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

LITIeRATURNO-KRITIChNI_STATTI_NARISI_TA_KhUDOZhNIa_T...ND.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

В дипломной работы содержится 67 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 35 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
LITIeRATURNO...ND.doc (326 кб)

Ключевые слова:ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ, НАРИСИ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖ САНД

Уникальность текста: 17%

Описание работы (от продавца):

ЗМІСТ
ВСТУП .............................................................................................................. 4
РОЗДІЛ І. ЖОРЖ САНД І РОМАНТИЗМ ХІХ СТОЛІТТЯ ……………… 10
1.1. Естетичні, світоглядні, суспільно-політичні чинники виникнення та формування романтичного мистецтва ……………………........................
10
1.2. Питання сутності і мети літературної творчості в літературознавчих та публіцистичних працях Жорж Санд ………………..
19
РОЗДІЛ ІІ. РОМАНТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА І МИТЦЯ В РОМАНІ ЖОРЖ САНД "КОНСУЕЛО"…………………………………….. 29
ВИСНОВКИ ..................................................................................................... 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………. 64

ВСТУП
Романтизм – відкрита й дуже динамічна художня система, що охопила різні сфери духовної культури ХІХ століття. Це і література, і музика, і живопис, романтична філософія й історіографія. Д.Наливайко та К.Шахова визначають романтизм як духовну культуру, багатогранну й розгалужену, що нагадує "Інші великі епохи в історії європейської культури, такі як Високе середньовіччя, Ренесанс, Бароко, Просвітництво. Цим неабиякою мірою пояснюється його "живучість": завмираючи в одній сфері духовної культури, він спалахував у другій, перекидався на третю і т. д." [14; 9].
В основі романтизму – потужний духовний рух, глибинні світоглядні структури, принципи мислення, які поширювалися на різні сфери діяльності людини. Появу романтизму більшість дослідників вважають романтичною революцією в художній культурі людства. Романтики докорінно змінили ставлення до оточуючого світу, до мистецтва, до творця та його ролі в суспільстві, а також висунули принципово новий погляд на особистість та її проблеми. Романтизм був універсальним художнім напрямом не тільки в тому, що виявлявся в різних сферах духовного життя людства, а й ще й тим, що охоплював літературу й мистецтво різних країн Європи та Америки. Показовими у цьому сенсі є й часові рамки: формування романтизму, завершившись в середині останнього десятиліття ХVІІІ століття, у ХІХ столітті романтизм став одним із головних напрямів літератури і одним із важливих етапів літературного процесу. Після того, як у першій третині ХІХ століття, відбувся справжній злет романтичної літератури, у наступні десятиліття романтизм виявляє себе у творчості багатьох реалістів (Бальзак, Стендаль). У надрах романтизму зароджується модернізм. Романтизм як явище був неоднорідним: у його межах співіснували різні течії, що нерідко взаємодіяли між собою.
Традиції романтизму живуть у культурі ХХ століття, виявляючи себе на різних рівнях (поетики, стилістики, ідейно-тематичному рівні). На межі
1820-1830-х років зароджується й українська романтична література, яка сприяла пробудженню національної свідомості, утвердженню історичної самобутності народу. Саме універсальність, динамічність, часова тяглість, ідейно-художня багатогранність і є тими актуальними чинниками, що визначають інтерес багатьох дослідників до такого духовно-культурного феномену як романтизм.
Історія вчення романтизму в літературі значною мірою сходить до спроб його визначення, складність якого полягає у тому, що він не піддається окресленню в "простих і зручних дефініціях".
Складним проблемам визначення романтизму присвячено багато статей та фундаментальних праць, серед яких досить вагомим є дослідження таких авторів як Д.Наливайко, К.Шахова, В.Ванелова, І.Нєупокоєвої, А.Анікста, та багатьох інших.
Дослідженню особливостей національних романтичних літератур присвятили сьогодні свої праці Н.Берковський, Р.Гіждсу, А.Карельський, А.Шамрат, А.Михайлова та ін. (німецький романтизм); Н.Дьякоконова, В.Жирмунский, М.Алєксєєв, С.Павличко, Б.Реїзов та ін. (англійський романтизм); Ю.Ковальов, В.Паррінгтон та ін. (американський романтизм); Д.Наливайко, Б.Реїзов, Н.Шрейдер, Н.Трапєзнікова та ін. (французький романтизм); Т.Бовсунівська, М.Яценко та ін. (український романтизм). Знаковою у сучасному літературознавстві є праця Нахліка "Доля-Los-Судьба", що охоплює різноманітні зв’язки європейських романтичних літератур. Говорячи про романтичне мистецтво різних країн, слід наголосити на тому, що тут не йдеться про існування "наднаціонального і над регіонального романтизму як більш-менш визначеної структури, що по-різному проявлялася в національних літературах. Скоріше маємо справу з романтизмами – німецьким і англійським, французьким і російським, українським та іншими, які розвивалися в різних умовах, відповідаючи на виклики життя, що
дуже різнилися між собою, виходячи з різних культурних і художніх
традицій" [14; 104].
Своєрідним у контексті європейського романтизму був романтизм французький. Серед чинників, що обумовлюють його своєрідність, літературознавці (Д.Наливайко, Н.Шахова) виділяють: суспільно-історичний, як найістотніший, адже французький романтизм розвивався в країні, де відбувалася велика буржуазна революція, що пожвавила й напружила суспільно-політичне життя.
Суспільно-політичне життя й боротьба позначились на романтичній літературі, що виявилося як у формі прямої участі у суспільних процесах таких письменників як Шатобріан, мадам де Сталь, В.Гюго, Жорж Санд, так і в гостроті реакцій у творах Віньї, Мюссе, Нерваля, Бодлера.
Особливістю французького романтизму, як відзначають дослідники (Д.Наливайко, Д.Обломієвський, та ін.) є його, з одного боку значна пов’язаність з класицизмом (на рівні поетики, стилю тощо), з іншого, – гострота боротьби з класицизмом.
Значним історико-літературним явищем як у літературі французького романтизму, так і європейській літературній системі стала діяльність та творчість Жорж Санд. Гострі соціальні, моральні та інші питання, які хвилювали сучасників, ставилися у її публіцистичних, літературно-критичних та художніх творах, викликаючи голосний резонанс не лише у Франції, але й за її межами. Творча спадщина письменниці складається більше, ніж зі ста романів і повістей, вісімнадцяти драм, великої кількості статей і нарисів, багатотомної "Історії мого життя", крім того, значну цінність представляють її листи, у яких піднімаються гострі проблеми сучасності, ведуться суперечки, полеміки, і які складають значну кількість – вісімнадцять тисяч.
Проте, "в історії французької літератури, що видаються на батьківщині письменниці, її творчості відводиться все менше місця, а в одній із останніх автори обмежилися її стислою характеристикою" [14; 169]. Це, як пояснюють літературознавці, пояснюється тим, що ті проблеми та ідеї, речником яких виступала Жорж Санд, у ХІХ ст. перестали хвилювати "європейське людство", а стиль і поетика її творів "виявилися далекими естетиці та художнім смакам сучасності. Творчість письменниці, зокрема особливості її романтичного світогляду та художнього методу, не становили особливого інтересу і для вітчизняних дослідників. Значним для висвітлення творчості письменниці є дослідження Н.Трапєзнікової: "Романтизм Жорж Санд" – монографія, у якій дається загальна оцінка творчої спадщини письменниці, її місця в історико-літературному процесі ХІХ століття, розкривають важливі сторони її творчості: соціально-історична концепція, ідейні та естетичні проблеми, які мають важливе значення для виявлення романтичного методу письменниці, аналізуються проблеми зв’язку її мистецтва з французькими літературними традиціями. Знаковими є й інші статті дослідниці, у яких розглядаються різноманітні аспекти світогляду та творчості Жорж Санд: "Естетичні позиції Жорж Санд" (1967), "Принципи романтичної типізації у творах Ж.Санд першого періоду творчості" (1969), "Руссо і Санд" (1971), "Жорж Санд – літературний критик" (1975) та інші. Вагомими є статті та праці інших авторів: А.Веселовського, Є.Євніної, І.Лілеєвої, Б.Реїзова та ін.
Життю та творчості Жорж Санд присвячено критико-біографічний нарис М.Трєскунова, у якому автор намагається розкрити джерела гуманістичних концепцій письменниці, зв'язок її творів з історичними подіями і філософськими течіями ХІХ століття.
Слід зауважити, що значно більше уваги приділяється дослідженням та аналізу тих творів, провідною темою яких є залежне і приналежне становище жінки в тогочасному суспільстві й протест проти цього становища ("Індіана", "Лелія" та ін.), творів 30-х років, коли відбувається перелом у світогляді та естетиці Жорж Санд, – її захоплення утопічним соціалізмом ("Мопра", "Мельник із Анжібо".
Жорж Санд належить до тих письменників, які значну увагу приділяли темі мистецтва і митця як у публіцистиці, так і у своїх художніх творах. Роман "Консуело" є тим твором, у якому якнайповніше виявились погляди письменниці на мистецтво та митця, їх роль у суспільному житті, її романтична концепція мистецтва і митця у романі "Консуело" має важливе значення для усвідомлення і розуміння явища, яке дослідники називають "романтичною революцією" в художній культурі людства (О.Ніколенко, В.Мацапура), оскільки саме романтики взагалі, і Жорж Санд зокрема, докорінно змінили ставлення до митця, до творця та його ролі в житті суспільства.
Отже, актуальність теми дипломної роботи визначається кількома чинниками: складністю та багатогранністю романтизму як художньої та світоглядної системи; особливістю французького романтизму і творчості Жорж Санд в європейському романтизмі; важливістю романтичної концепції мистецтва та митця, розкритої у публіцистичних, літературно-критичних працях та романі "Консуело".
Мета дослідження полягає у висвітленні теми сутності мистецтва та ролі митця у духовній культурі та суспільному житті, окресленої у літературно-критичних статтях та працях Жорж Санд.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы