Магазин электронных документов
Математичне моделювання
 • Математичне моделювання
 • Математичне моделювання
 • Математичне моделювання

Математичне моделювання (Дипломная работа по предмету математика)

 • ID работы: 7291
 • Тип: Дипломная работа
 • Раздел: технические науки
 • Предмет: математика
 • Страниц: 72
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Уникальность: 97%
 • Продавец: Acric
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

D_i_p_l_o_m.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

В дипломной работы содержится 72 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 38 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
D_i_p_l_o_m.doc (878.5 кб)

Ключевые слова:Математичне моделювання

Уникальность текста: 97%

Описание работы (от продавца):

Зміст
Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи досліджуваної проблеми 7
§ 1. Математичне моделювання як метод пізнання 7
1.1. Модель та моделювання 10
1.2. Етапи математичного моделювання 13
1.3. Класифікація моделей 16
§ 2. Прикладні задачі в ШКМ 19
2.1. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики 19
2.2. Поняття прикладної задачі 22
2.3. Функції прикладних задач 23
§ 3. Математичне моделювання в ШКМ 24
§ 4. Математичне моделювання як основа визначення математичної компетентності учнів 34
Розділ ІІ. Методика формування у старшокласників навичок математичного моделювання 37
§1. Пропонована структура розв’язування прикладної задачі 37
§2. Поетапне формування в учнів навичок математичного моделювання 39
2.1. Підготовча робота 39
2.2. Побудова математичної моделі 41
2.3. Аналіз моделі та розв’язання 44
2.4. Аналіз розв’язків та формулювання відповіді 47
2.5. Робота над алгоритмом розв’язування, узагальненою та оберненою задачами 49
2.6. Пошук інших методів розв’язування задачі 52
§3. Педагогічний експеримент 53
Висновки 60
Список використаних джерел 61
Додатки 65

Вступ
Актуальність проблеми. Величезні зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві в усьому світі, кидають виклик всім педагогам – підготувати дітей до успішного і продуктивного життя в майбутньому, яке важко передбачити .
Не минула світова тенденція формування прикладних знань в учнів і систему освіти України. У процесі реформування соціально-економічної системи України відкриваються нові напрямки розвитку науки, виробництва, інформаційних технологій, банківської справи, здатні забезпечити достойне місце нашої держави серед демократичних країн світу з високорозвиненими науковими та економічними рівнями [16].
Це спричинило виникнення потреби оновлення педагогічних технологій, які передбачають становлення компетентності, ерудиції, творчості, культури особистості в гармонійному поєднанні з глибокими знаннями і вміннями з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Звідси можемо сказати, що однією з важливих проблем педагогічної науки є формування гармонійно розвиненої, активної та творчої особистості. А оскільки фундамент такої особистості закладається в школі, то відповідно саме вона (школа) має підготувати учнів до входження у доросле самостійне життя, допомагати адаптуватися в умовах жорстокої конкуренції, забезпечити необхідними знаннями та вміннями, сприяти найбільш повній реалізації потенційних можливостей у навчанні та праці.
Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосування до розв’язування практичних задач. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язуванні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Тому одним із головних завдань цього курсу є забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності.
Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей викладання математики. Радикальним способом реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики є широке систематичне застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу. Це стосується введення понять, виявлення зв’язків між ними, характеру ілюстрації, доведень, системи вправ і, нарешті, системи контролю.
Згідно з діючою програмою [32] передбачається побудова курсу на засадах застосування методу математичного моделювання. А це зумовлює одне з головних завдань курсу математики старшої школи – забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності.
Практична компетентність є важливим показником якості математичної освіти, природничої підготовки молоді. Формування навичок застосування математики є однією з головних цілей викладання математики. Радикальним засобом реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики є широке систематичне застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу.
Однак, проблема добору вчителями та навчання учнів розв’язувати прикладні задачі засобами математичного моделювання в процесі вивчення математики залишається недостатньо розробленою. В умовах традиційного навчання рівень сформованості відповідних умінь низький. Це можна пояснити тим, що методика навчання не передбачає засвоєння учнями знань про задачі в цілому, їх зміст, структуру, етапи розв’язування, оскільки, розв’язуючи задану, в першу чергу, учень спрямовується в русло відшукання математичної залежності чи формули, так званої готової математичної моделі, а її прикладна спрямованість чи життєва інтерпретація опускається.
Ці та ряд інших причин обумовлюють актуальність обраної теми.
Об’єкт дослідження – процес навчання учнів розв’язувати задачі прикладного змісту методом математичного моделювання.
Предмет дослідження – формування в учнів умінь математичного моделювання в процесі розв’язування прикладних задач.
Мета дослідження: – розробити методику формування в учнів умінь математичного моделювання в процесі розв’язування прикладних задач.
Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання учнів розв’язувати прикладні задачі цілеспрямовано орієнтувати школярів на використання ними схеми поелементної обробки задачної ситуації, яка загалом охоплює ключові етапи математичного моделювання, то це сприятиме:
 підвищенню результативності розв’язування учнями текстових задач;
 формуванню в учнів умінь математичного моделювання зокрема та уявлень про наукову картину світу в цілому;
 реалізації цілей сучасної освіти.
Завдання:
1) проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці навчання математики у загальноосвітніх школах;
2) на основі аналізу довідкової літератури уточнити понятійний апарат задач, структуру та етапи їх розв’язування;
3) забезпечувати умови для створення запасу математичних моделей, які описують реальні явища, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються в суміжних предметах;
4) формувати в учнів знання й вміння, які необхідні для дослідження цих математичних моделей;
5) виділити деталізовану схему розв’язування прикладних задач на базі основних етапів математичного моделювання;
6) розробити методику навчання учнів побудови та дослідженню найпростіших математичних моделей реальних явищ і процесів, реалізації методу математичного моделювання.
Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження:
теоретичні – аналіз психолого-педагогічної і навчально-методичної літератури з проблеми роботи, аналізу та обробки результатів експерименту;
емпіричні – спостереження, бесіди з дітьми і вчителями, констатуючий і формуючий експерименти.
Практична значимість роботи: розроблена методика, яка забезпечує ефективне диференційоване формування умінь учнів розв’язувати задачі прикладного змісту засобами математичного моделювання й може бути використана вчителями загальноосвітніх шкіл.
Структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, двох розділів (7 параграфів, 12 підпараграфів), висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.
У першому розділі “Теоретичні основи досліджуваної проблеми” визначено роль і місце математичного моделювання в процесі навчання математики у загальноосвітніх школах, уточнено понятійний апарат прикладних задач (структуру й етапи розв’язування).
У другому розділі наведено етапи розв’язування прикладної задачі, розроблені на підставі теоретичних основ та результатів експерименту, описано методику їх використання.
Список використаних джерел
1. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10-11 кл. серед. шк./ М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. – К.: Зодіак-ЕКО, 2001. – 608 с.
2. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1989. – 376 с.
3. Великодний С. Математичне моделювання при розв’язуванні задач. // Математика в школі. – 2005. – № 9. – С. 15 – 20.
4. Великодний С. Урок прикладної задачі. Формування навичок математичного моделювання //Математика в школі. – 2003. – № 2. – С. 26 – 30.
5. Возняк Г.М. Маланюк К.П. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики. Розв’язування екстремальних задач: Методичний посібник. – К.: Рад. школа, 1984. – 80 с.
6. Войналович Н. Прикладні задачі та математичне моделювання у 9 кл. // Математика в школі. – 1998. – № 3. – С. 4 – 8.
7. Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.
8. Горчакова І. Роль і місце моделювання та наочності у формуванні евристичної діяльності учнів // Математика в школі. – 2002. – № 1. – С. 36 – 39.
9. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
10. Дроздов Н.Д., Климок В.И. Математика и естествознание: Учеб. пособие. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. – 79с.
11. Дубинчук О.С., Мальований Ю.І., Дичек Н.П. Методика викладання алгебри в 7 – 9 класах: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк. 1991. – 252 с.
12. Журбенко Н. Розв’язання задач на спільну роботу засобом табличного моделювання. // Математика в школі. – 1998. – № 2. – C. 26 – 31.
13. Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності навчання математики: Навчально-методичний посібник. – К.: Рад. школа, 1980. – 142 с.
14. Кедров В.М. Классификация наук. – М.: Изд-во ВПШ и АОН, 1961. – 228 с.
15. Коваль В.В. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – C. 142 – 148.
16. Корінь Г. Прикладні задачі як засіб реалізації міжпредметних зв’язків // Математика в школі. – 2004. – №3. – C. 30 – 34.
17. Костицын В.Н. Моделирование на уроках геометрии. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2000, – 160 с.
18. Кравчук В., Підручна М., Янченко Г. Алгебра. Пробний підручник для 8 класу / За ред. Слєпкань З.І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 224 с.
19. Кравчук В., Підручна М., Янченко Г. Алгебра. Пробний підручник для 9 класу / За ред. Слєпкань З.І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 240 с.
20. Кравчук В., Янченко Г. Алгебра. Підручник для 7 класу / За ред. Слєпкань З.І. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 192 с.
21. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: Просвещение, 1981. – 188 с.
22. Левитас Г.Г. Об алгебраическом решении текстовых задач.//Математика в школе. – 2000. – №8. – С. 13.
23. Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 143 с.
24. Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для аспірантів, магістрів, студентів всіх спеціальностей / Упоряд. О.М.Литвин, Л.С.Лобанова. – Харків: УІПА, 2002. – 132 с.
25. Методика викладання математики і фізики: Респ. наук.-метод. зб./ Під. ред. д-ра пед. наук О.І. Бугайова. – Вип. 3. – К.: Рад. шк., 1986. – 142 с.
26. Найдьонова О.О., Канакіна Л.П. Педагогічні функції прикладних задач // Математика в школах України. – 2004. – № 3. – C. 47.
27. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. М.:Просвещение. 1987
28. Панченко Л. Система прикладних задач як засіб формування вмінь математичного моделювання у майбутніх вчителів математики // Математика в школі. – 2004. № 10 – 11. – C. 21 – 28.
29. Пикан В.В. О прикладной и практической направленности школьного курса математики //Математика в школе. – 1985. – №4. – C. 4 – 15.
30. Погорелов А.В. Геометрия: Учеб. для 7 – 11 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1992. – 383 с.
31. Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7 – 9 кл. серед. шк.. – 5-те вид. – К.: Освіта, 2001. – 223 с.
32. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Математика 5-12 класи. – К. Ірпінь: 2005. – 64 с.
33. Раков С.А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти.// Математика в школі. – 2005. – № 5. – C. 2 – 7
34. Самарський А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. М., ФИЗ. – МАТ. ЛИТ. 2002, – 320 с.
35. Семенко Е.А. Прикладные курсы разных направлений // Математика в школе. – 2005. – № 4. – C. 45.
36. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
37. Слобода І.В. Математичне моделювання в процесі розв’язування текстових задач //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – C. 142 – 148.
38. Современные проблемы методики преподавания математики. Сб. статей. Учеб. пособие для студентов мат. и физ.-мат. спец. пед. ин-тов / Сост. Н.С. Антонов, В.А. Гусев. – М.: Просвещение, 1985. – 304 с.
39. Соловей О.Г., Ульшин П.І.. Задачі з прикладним змістом на уроках геометрії //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НацМетАУ, 2002. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С 342 – 344.
40. Столетняя Т.А. Конакова. Экстремальные задачи в школьном курсе геометрии //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – C. 290 – 301.
41. Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.
42. Ткач Ю. Дидактичні особливості навчання побудови математичних моделей економічних явищ і процесів. // Математика в школі. – 2005. – № 1. – C. 47 – 51.
43. Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с.
44. Шаталова Н.П. Расчетно-экспериментальные работы при изучении математики. // Математика в школе. – 2003. – № 8. – C. 11 – 13.
45. Якиляшек В. Аспекти інтеграції математичних і природничих знань // Математика. – 2000. № 46. – C. 12 – 16.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы