Магазин электронных документов
Нотаріат в Україні
 • Нотаріат в Україні
 • Нотаріат в Україні
 • Нотаріат в Україні

Нотаріат в Україні (Реферат по предмету Цивільне право)

 • ID работы: 10920
 • Тип: Реферат, 2 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Цивільне право
 • Страниц: 15
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Corsar3
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Notariat_v_Ukrayini.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В реферата содержится 15 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 9 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты реферата скачать:
Notariat_v_U...ni.doc (87.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

ВСТУП
У сучасному розумінні нотаріус - це службова особа, яка засвідчує, оформляє різні юридичні акти. Однак обмежене визначення не дає можливості скласти повне уявлення про роботу всієї системи органів нотаріату, прирівняних до них органів, а отже, про окремий напрям юридичної роботи, визначається як нотаріальна діяльність.
Поряд із прокурорською, суддівською, слідчою нотаріальна діяльність ь є необхідним елементом, невід'ємною частиною в ланцюжку юридичних дій та процедур, що здійснюються системно у всіх напрямках правової практики. Слід зазначити, що в науковій літературі діяльність нотаріату висвітлюється обмежено. Немає конкретизуючих вказівок щодо нотаріусів і в системі міжнародно-правових актів. Але це зовсім не свідчить про другорядну роль нотаріату в системі юридичних установ та у сфері здійснення юридичної практики.
Іноді нотаріальну діяльність називають за її змістом засвідчувальною діяльністю, що справді розкриває її функціональне призначення та сутність як окремого виду юридичної роботи. І, говорячи про значення засвідчувальної діяльності, слід згадати, що повсякденна потреба в ній зумовила надання права на здійснення нотаріальних дій іншим органам та посадовим особам, які не входять до системи органів нотаріату. Своєчасне вирішення життєвих ситуацій передбачає невідкладність здійснення нотаріальних дій, без чого органи та установи не можуть прийняти до свого провадження справу, а отже, інтерес громадянина залишається незадоволеним, виникають перепони на шляху реалізації суб'єктивного права.
Основні завдання зі здійснення нотаріальної діяльності покладено на нотаріат, під яким розуміють систему органів та посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законодавством, з метою надання Їм юридичної вірогідності. Посадових осіб нотаріату називають нотаріусами, а їх дії - нотаріальними.
Нотаріуси поділяють на державні та приватні, але вони здійснюють свою діяльність на підставі єдиних нормативно-правових актів, що видаються Українською державою.

1.Загальна характеристика нотаріату та його основні завдання.
В системі правозахисних органів важливе місце належить нотаріату.
Нотаріат в Україні - це система органів та посадових осі6, на які покладено обов'язок засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України "Про нотаріат", для надання їм юридичної вірогідності (ст.1 Закону України «Про нотаріат»).
Діяльність нотаріату спрямована на охорону та захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, на запобігання правопорушенням шляхом правильного і своєчасного вчинення нотаріальних дій.
Предметом нотаріальної діяльності є засвідчення безспірних прав, безспірних фактів та вчинення інших дій, що випливає з повноважень нотаріальних органів та посадових осіб, закріплених у Законі України "Про нотаріат". У разі виникнення спору про цивільне право нотаріус зобов'язаний зупинити вчинення нотаріальної дії до вирішення спірного питання судом.
Відповідно до ст. 3 Закону України і "Про нотаріат" нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю.
Не може бути нотаріусом особа, яка має, судимість. Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних і громадських підприємств та організацій,займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, за винятком викладацької і наукової.
Висновки
Проаналізувавши наведені положення можна зробити такі висновки: діяльність нотаріату є необхідною у повсякденному житті, у випадках, коли виникає нагальна потреба здійснення певних дій, що потребують офіційного, юридичного засвідчення. Нотаріальна діяльність забезпечує виконання засвідчувальної та контрольно-реєстраційної функції під час вирішення юридичних справ. Крім того, уході здійснення своїх функціональних повноважень органи нотаріату покликані зміцнювати режим законності в країні, сприяти підвищенню рівня правопорядку, охороняти відносини власності, створювати умови для всебічної реалізації прав, законних інтересів громадян, а також попереджувати факти скоєння правопорушень. У своїй діяльності нотаріату керується певними принципами, виконує визначені законодавством Української держави завдання та функції, і на основі цих завдань визначаються функції нотаріусів. Законом України «Про нотаріат» визначає структуру нотаріусів. У ній визначені як державні, так і приватні нотаріуси. Цей поділ відбувся для демократизації суспільного та державного життя, для урівноваження позицій держави та суспільства. Однією з основних ознак нотаріату є чітка правова регламентація його діяльності. Ця ознака стосується як державних так і приватних нотаріусів. Ця регламентація передбачає точність ведення обліку, належний режим зберігання, порядку підготовки, затвердження, проходження по інстанціях, а також виконання системи вимог щодо структури, мови, реквізитів, порядку використання технічних засобів, бланків тощо.
Діяльність нотаріату в Україні чітко регламентується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», іншими указами президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерства юстиції тощо.

Список використаної літератури
1. Гусарєв С.М Юридична деонтологія. – 2004р.
2. Гель І.П. Судові та правоохоронні органи. – 2003р.
3. Закон України «Про нотаріат»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №39.
4. Тимченко В.Ю. Судові та правоохоронні органи. – 2004р.
5. Комарова В.В. Нотаріат в Україні. Підручник.Київ.Юрінком.Інтер.2006р.
6. Офіційний вісник України. 2004 р. № 15.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась