Магазин электронных документов
Особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, їх семантична й синтаксична структура та функціональне наван
 • Особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, їх семантична й синтаксична структура та функціональне наван
 • Особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, їх семантична й синтаксична структура та функціональне наван
 • Особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, їх семантична й синтаксична структура та функціональне наван

Особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, їх семантична й синтаксична структура та функціональне наван (Дипломная работа по предмету )

 • ID работы: 7044
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Страниц: 68
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: ivan1978
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Osoblivosti_funktsionuvannia_zagholovkiv_u_suchasnii...ia.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

В дипломной работы содержится 68 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 36 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Osoblivosti_...ia.doc (346 кб)

Ключевые слова:Особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, їх семантична й синтаксична структура та функціональне навантаження

Уникальность текста: 26%

Описание работы (от продавца):

ЗМІСТ
ВСТУП ...........................................................................................................
РОЗДІЛ І. ЗАГОЛОВОК – КВІТЕНСЕНЦІЯ СПЕЦИФІКИ ГАЗЕТНОЇ МОВИ …….……...............................................................................................
1.1. Лінгвістичний статут заголовка у системі газетної комунікації
1.2. Типи заголовків за образно-семіотичними можливостями……
РОЗДІЛ ІІ. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ ………………………………………………......
2.1. Еліптичні синтаксичні конструкції. Парцеляція та інверсія у заголовках сучасних газет ....................................................................
2.2. Скорочені стягнені конструкції як засіб експресії та інформативності. Синтаксичні конструкції зі значенням питальної, спонукальної, окличної модальності ……………….......
РОЗДІЛ ІІІ. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ ............................................................
3.1. Семантико-стилістичне явище гри слів у газетних заголовках
3.2. Особливості функціонування абревіатури у семантичному полі газетного заголовка ……………………………………………..
3.3. Сленг і жаргон як особливе явище у мові сучасної української преси …………………………………………………….
3.4. Просторіччя, субстандартизація, вульгаризація та суржик як характерні явища мови ЗМІ ………………………………………….
РОЗДІЛ ІV. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ ……………………………………............................................................
4.1. Узуальні фразеологічні одиниці як засіб інтенсифікації вислову ………………………………………………………………..
4.2. Оказіональні фразеологізми у заголовках сучасної газети …...
4.3. Афористичні вислови і ремінісценції як засіб увиразнення мови української преси ………………………………………………
ВИСНОВКИ ....................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………

ВСТУП
Актуальність дослідження. Мова преси, що відображає складні соціальні процеси, матеріалізує не лише особисту, а й насамперед суспільну свідомість, впливає на вироблення громадської думки, допомагає у формуванні певного типу соціальної людини. "Періодичні видання, пропагуючи політичні, наукові та інші думки в Україні, виховуючи естетичні смаки через публікацію художніх творів, утверджували поліфункціональність української літературної мови, сприяли формуванню мовно-культурного середовища… Мова преси відбиває тенденції розвитку загальнолітературних норм української мови" [11, 323].
Демократизація суспільно-політичного життя та лібералізація й урізноманітнення соціально-економічних засад і морально-етичних та естетичних принципів суспільства, з одного боку, і розширення поля суспільного функціонування української мови, з другого боку, викликали до життя з початку 1990-х. рр. потужні процеси змін на всіх структурних рівнях та оновлення стилістичних засобів української літературної мови. Цей комплекс явищ є дуже складним і суперечливим, і в ньому поєднуються процеси як власне демократизації літературної мови (розширення кола її носіїв і суспільного використання, менша ригористичність її канонів. Унаслідок обмеження "редакторського" втручання на користь ширшим можливостям для мовного самовираження особистості, активні пошуки свіжих виражально-зображальних засобів мовлення в умовах виниклої конкуренції між різними засобами масової інформації для завоювання читацької та глядацької аудиторії, зменшення стильової відстані між усно-розмовною і книжно-писемною сферами її функціонування, тенденції до усунення рис, не властивих їй, і відродження або частіше стимулювання її питомих особливостей, так і взагалі лібералізації її нормативної основи, тобто вже дозволеного як стихійного, так і цілеспрямованого відступу від її попереднього досягнутого і відповідним чином унормованого стану. Лібералізація норм літературної мови (ослаблення і розмивання певних стильових і стилістичних обмежень, збільшення варіантності мовних одиниць і слововживання в цілому, розхитування мовностилістичних і правописних норм, масовий і неконтрольований потік іншомовних запозичень, зростання в публіцистичному функціонуванні індивідуальних новотворів і т. ін.) може приводити вже не тільки й, можливо, не стільки до сприятливих для літературної мови, а й до деструктивних для її нормативної основи наслідків, що сповільнюють темпи її шліфування і стають на заваді її сприйняттю новими масами мовців. Погляди дослідників щодо демократизації мови постсоціалістичного періоду розходяться – з безумовним визнанням її наявності. (Костомаров В.Г., Мокієнко В.М.): замість нормального стандарту, орієнтованого на "ревнителя" чистоти мови на зразки колишньої "соцреалістичної" художньої прози або шаблонного газетного "канцеляристу", на передній план тепер висувається мова "гласних" засобів масової інформації, стихія живої мови (включаючи просторіччя, жаргон і сленг), не контрольована цензурою та інститутом казенних редакторів. Показово, що навіть лінгвісти, які недавно виступили за сувору орієнтацію на "чистоту мови" і "культуру мови", під тиском сучасної мовної ситуації змушені апелювати до такого лабільного й багато в чому суб’єктивного критерію, як "мовний смак" (В.Костомаров (1994), К.Гутшмидт (1998). Г.Солганик (1995) називає це явище "інтимізацією газетної мови" і поєднує його не лише зі здобутками, а й утратами, які виявляються в зниженні публіцистичного стилю (газетної мови) до рівня побутової розмови, стиранні таким чином міжстильової межі, і, як результат, зниження статусу мови газети. Експансія елементів субстандартних соціолектів (вульгаризмів, суржику, жаргону) у мові засобів масової інформації взагалі і преси зокрема є об’єктом досліджень багатьох мовознавців (О.Тараненко, Д.Баранник, В.Віденов (у слов'янських мовах), Л.Скворцов (у сучасній російській мові) та багато інших). Протягом тривалого часу мова газети залишалася поза увагою мовознавців, незважаючи на те, що для всіх була зрозумілою її політична роль і суспільне значення як джерела інформації. Словесна природа періодичної преси порівняно недавно привернула до себе увагу лінгвістів. Одним із перших, хто піддав науковому аналізові мову періодики, був М.Гладкий. Його праця "Наша газетна мова", видана у Харкові у 1928 році, мала неабиякий вплив на нормалізацію та стабілізацію української літературної мови. Ґрунтовні дослідження газетної мови пов'язуються передусім з іменем М.Жовтобрюха ("Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст." (1970), "Мова української преси (до середини 90-х років ХІХ ст.)" (1963). Чимало зробили для виявлення особливостей мови періодичної преси О.Сербенська та О.Пономарів. У кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ століття побачили світ такі наукові доробки, як "Мова сучасної масово-політичної інформації", "Особливості мови і стилю засобів масової інформації".
Протягом останнього часу увагу дослідників привертають різнорівневі мовні одиниці у ЗМІ, особливості їх використання та функціонування у газетній мові (О.Сербенська, Л.Ставицька. Ж.Колоїз, Л.Пархонюк, С.Єрмоленко, А.Григораш та ін.). Предметом зацікавлення мовознавців стають переважно одиниці лексичного рівня і великою мірою фразеологічного. Проте мало уваги сучасні дослідники приділяють газетному заголовку, хоча саме він є тим текстоформуючим і текстооформлюючим елементом, який виявляє специфіку публіцистичного (газетного) стилю, зокрема необхідність висловити максимум інформації, затративши мінімум мовного матеріалу, тенденцію до економії мовних засобів при максимумі смислового навантаження, поєднання інформативності, лаконічності з емоційно-експресивним забарвленням. Заголовок у першу чергу відображає мовні явища сучасності і, у якійсь мірі, сконденсовує їх.
Актуальність дослідження визначається рядом чинників: по-перше, зростанням ролі газетної мови в житті суспільства, і значущості соціального та мовного впливу на формування цілісних орієнтацій; по-друге відображенням у мові газет взагалі, їх заголовках зокрема сучасних мовних тенденцій та явищ, які особливо яскраво виявляються протягом останнього десятиріччя; по-третє, відсутністю фундаментальних досліджень зображальних засобів інтенсифікації виразності газетних заголовків.
Мета роботи – дослідити особливості функціонування заголовків у сучасній українській пресі, визначити їх семантичну й синтаксичну структуру, функціональне навантаження.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы