Магазин электронных документов
Планування галузі рослинництва
 • Планування галузі рослинництва
 • Планування галузі рослинництва
 • Планування галузі рослинництва

Планування галузі рослинництва (Курсовая работа по предмету Планування)

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Planuvannia.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

В курсовой работы содержится 63 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 33 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Planuvannia.doc (693.5 кб)

Ключевые слова:планування

Уникальность текста: 24%

Описание работы (от продавца):

Зміст
Вступ
Розділ 1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства
1.1. Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура.
1.2. Землекористування та структура земельних угідь.
Розділ 2. Сучасний стан і тенденції розвитку галузі.
2.1. Значення і роль рослинництва в економіці підприємства.
2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських культур.
2.3. Врожайність культур та валові збори продукції.
2.4. Використання продукції.
2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі.
2.6. Економічна ефективність виробництва продукції.
Розділ 3. Обґрунтування виробничої програми галузі.
3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур.
3.2. Планування посівних площ і валових зборів і використання продукції.
3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки.
ВСТУП
У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особли-ве місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує ви-робництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства.
Основні завдання сільського господарства – забезпечити інтенсивний роз-виток і підвищення ефективності всіх його галузей з метою збільшення виробниц-тва і поліпшення якості продукції, більш повне задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.
Рослинництво – провідна галузь виробництва сільськогосподарської проду-кції, найважливіше джерело продовольчих ресурсів людства, основа його цивілі-зації.
Основна мета рослинництва – створення оптимальних технологій (агроеко-логічних) передумов виробництва необхідної кількості високоякісної рослинни-цької продукції на базі інтенсивного фотосинтезу в посівах польових культур при одночасному збереженні або підвищенні родючості ґрунту.
Галузь рослинництва має велике соціально-економічне значення:
- забезпечення продуктами харчування суспільство;
- забезпечення кормової бази тваринницьких комплексів;
- великий внесок в виробництво ВВП і ВСП;
- соціально-економічний розвиток.
Розвиток і зміцнення рослинництва – важливе завдання. Рослинництво, як невід'ємна складова частина агропромислового комплексу безсумнівно відіграє важливу роль у структурі народного господарства. Від стану рослинництва прямо залежить рівень життя людей та процвітання держави.
Розвиток рослинництва має базуватись на основі раціоналізації, використан-ня сільськогосподарських угідь, підвищення їх ефективності розробки і вироб-лення науково обґрунтованих ресурсозберігаючих, економічно стійких систем і екологічно високоефективних систем ведення сільського господарства, здійснен-ня комплексу середовищно-формуючих, природоохоронних, агротехнічних, орга-нізаційно-господарських, технічних і економічних заходів, спрямованих на під-вищення продуктивності та економічної ефективності використання аграрно-ресурсного потенціалу.
Основним напрямом розвитку рослинництва має бути його індустріалізація, комплексна механізація, інтенсифікація, спеціалізація, агропромислова коопера-ція, горизонтальна і вертикальна кооперація, комбінування і комплектування, фо-рмування зональних і внутрішньо зональних комплексів та агропромислових фо-рмувань.
Загалом вихід сільського господарства із кризової ситуації можливий за умо-ви кардинальної зміни аграрної політики, максимального за діяння усіх економіч-них механізмів стимулювання розвитку сільського господарства, удосконалення інвестиційної, фінансово-кредитної, цінової, рентної, податкової, протекціоніст-ської, митної і страхової політики господарства, району, області і вибір оптималь-них її варіантів, які дозволять максимальною мірою використати потенційні мож-ливості землеробства.
Ціль даного курсового проекту – розробити виробничу програму галузі рос-линництва.
Задачі: проаналізувати стан підприємства, спрогнозувати розвиток подій, явищ і вибрати найкращий варіант стосовно подальшої його діяльності. При цьо-му ми будемо спиратись на попередні роки діяльності і аналізувати зміни.
Для ефективного виконання роботи використаємо літературні джерела, які присвяченні питанням планування в аграрному виробництві: В. М. Нелепа [14,15], В. І. Дробота [5], А. І. Батіга [4], П. Я. Збірника [7], С. П. Азізова [1] та ін. Також використаємо праці авторів, які пишуть про економіку сільськогосподарських під-приємств та аналіз їх діяльності: В. Г. Андрійчука [2], В. І. Мацибори [12], С. І. Михайлова [9], Г. Г. Лещенка [11], М. І. Ковальчука [10], Н. А. Семенюка [17] та ін.
При плануванні діяльності підприємства використовують різні методи і при-йоми.
При написанні даного курсового проекту були використанні такі методи:
- досдіно-статистичний;
- факторний;
- нормативний;
- балансовий;
- метод рядів динаміки;
- метод порівняння.
ВИСНОВКИ
Дослідивши СТОВ «Рось» ми дійшли висновку, що загалом підприємство в нормальному стані: економічно гарне розташування, добрі ґрунти. Але потребує розвитку.
В цілому спеціалізація підприємства відповідає вимогам зони розташуван-ня, забезпеченості наявними ресурсами. Земельні ресурси в нормі. Але підприєм-ство потребує збільшення трудового персоналу, покращення фінансового стану. Всі ці аспекти були включені в третьому розділі даного курсового проекту.
Основною галуззю підприємства є галузь рослинництва. А в плановому році взагалі однією, так як тваринництва немає зовсім. Це говорить про перехід на ву-зькоспеціалізоване виробництво. Що є вигідним для поглибленого дослідження галуззі рослинництва.
Майже весь дохід отримуваний минулими роками давала галузь рослинниц-тва. При детальному аналізі галуззі, виявлено – неефективне використання земе-льної площі і отримання надто низької врожайності по вирощуваним культурам. Тому в 3 розділі збільшено площу обробітку і вжиті заходи (прийоми) по підви-щенню врожайності.
В плановому році провідною культурою є озима пшениця. В розробленій виробничій програмі розвитку галузі за рахунок збільшення площі обробітку, внесення мінеральних і органічних добрив, використання засобів захисту рослин, дотримання оптимальних строків сівби, зрошення посівної площі, застосування нового перспективного сорту – зросла собівартість та урожайність вирощуваних культур.
А далі при проведені аналізу економічної ефективності галузі ми отримуємо 19,2 грн. прибутку за 1 ц (що на 17,22 грн. більше за попередні роки) і рівень рен-табельності – 31 % (на 28,4% більше).
Тому розроблена виробнича програма галузі рослинництва ефективна. Ви-конані агротехнічні, економічні прийоми окупилися. Ціль курсового проекту до-сягнуто. Дані розрахунки можна використовувати на виробництві.
На наступний плановий рік (2009р.) хотілось би додати, крім досягнутого в цьому плановому році, впровадження комплексної механізації і автоматизації ви-робництв; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва, раціональне ви-користання необоротних активів і трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій та індустріальних методів виробництва; підви-щення якості і збереження виробленої продукції; переробку виробленої продукції на підприємстві (олійня, млин, хлібопекарня і т.д.); широке використання прогре-сивних форм організації праці.
Списки використаних джерел
1. Азізов С.П., Канівський П.К., Скупий В.М. Організація сільськогосподарсь-кого виробництва: Практикум / За ред.. проф.. С.П. Азізова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 270с.
2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге видан-ня, доповнене і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624с.
3. Аркуша О.С. Економіка сільського господарства: Навчальний посібник для студ. ВНЗ з економічних, технологічних і технічних спеціальностей. – К.: НМЦ, 2001. – 95с.
4. Батіг А. І. Планування та організація діяльності аграрного підприємства: Посібник / За ред. А. І. Батіга. – К.: Аграрна освіта, 2003. – 425с.
5. Дробот В.І. Бізнес-план сільськогосподарського підприємства
6. Завадський Й. С. Менеджмент. — К.: УФІ МБ, 1997. — 542 с.
7. Збірняк Л. Я., Полотенко М. Г. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах. – К.: Урожай, 1999. – 351с.
8. Зінченко О. І., В. Н. Самійленко, М. А. Білоножка. Рослинництво: Підруч-ник / За ред.. О. і. Зінченка. – К.: аграрна освіта, 2001. – 591с.;іл..
9. Економіка аграрного підприємства: Підручник для екон. і техн. спеціально-стей ВНЗ / С. І. Михайлов, В. В. Ярова, Г. В. Заєць та ін.; За ред.. С. І. Ми-хайлова. – К.: Укр. Центр духов. Культури, 2004. – 396с.
10. Ковальчук М. І. Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002. – 282 с.
11. Лещенко Г. Г. аналіз господарської діяльності сільськогосподарських під-приємств. – К.: Вища школа, 1986. – 390с.
12. Мацибора В. І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. – 415с.
13. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. Наказом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132.
14. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доповнене. – К.: КНЕУ, 2004. – 495с.
15. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 280 с.
16. Савицький Ф.Е, А. А. Косынкин, Г. К. Русаков. Справочник по планирова-нию сельского хозяйства, М.: Колос, 1988г., 735 с.
17. Семенюк Н. А., Петренко В. Г. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник з економічних спеціальностей для аграрних вищих навчальних закладів. К.: НМЦ, 2004. – 222с.
13 серпня 2008р. ________________________

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась