Магазин электронных документов
Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”
 • Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”
 • Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”
 • Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”

Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом “власне ім’я” (Дипломная работа по предмету Літературознавство)

 • ID работы: 7054
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Літературознавство
 • Страниц: 66
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: ivan1978
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Siemantika_ta_funktsionuvannia_frazieologhizmiv.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

В дипломной работы содержится 66 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 35 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Siemantika_t...iv.doc (309.5 кб)

Ключевые слова:Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”

Уникальность текста: 4%

Описание работы (от продавца):

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………..4
Розділ І. Антропоніми як образно-смислові центри фразеологічних одиниць……………………………………………………..8
1.1. Ономастичний компонент біблійного та міфологічного походження……………………………………………………………………8
1.2 Фразеологія власних назв народно-розмовного різновиду української мови ……………………………………………………………28

Розділ ІІ. Відономастичні значення топонімів-компонентів фразеологічних одиниць……………………………………………………45
2.1. Міфологічні, біблійні та культурно-історичні конототивні значення топонімів…………………………………………………………..45
2.2. Конотативні значення власне українських топонімів – компонентів народно розмовних фразеологізмів…………………………55
ВИСНОВКИ………………………………………………………..58
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………………….63
БІБЛІОГРАФІЯ……………………………………………………64
ВСТУП
Актуальність дослідження. Фразеологізми, у складі яких виділяються власні назви, становлять значний шар фразеологічного фонду сучасної української мови. Ці мовні одиниці відзначаються різноманітністю структурних і семантичних типів, мають різні експресивно – емоційні та оцінні значення, провідну роль у формуванні яких відіграє саме власне ім’я. завдяки його наявності фразеологізми є національно самобутніми, повідомляють через колоритні імена про своєрідні звичаї народу, спосіб його мислення, міфологію, історію, літературу.
Фразеологізми з компонентом “власне ім’я” здавна привертали увагу мовознавців. Великий інтерес учених завжди викликало питання про причини введення до складу фразеологічних одиниць власних імен. На думку Б.М.Ажнюка, компонент “власне ім’я” виконує граматичну функцію або функцію формального суб’єкта чи об’єкта предикації [2 , 63]. Ф.І.Буслаєв підкреслював ритмоутворюючу роль власних імен у фразеології. На початку ХХ століття Д.К.Зеленін, а також сучасні дослідники Т.М.Кондратьєва, В.М.Мокієнко, Є.С.Отін, Л.Г.Скрипник, Н.Д.Бабич визначили й інші фактори залучення онімів у фразеологічну тканину, серед який головними є такі: різноманітні побутові ситуації, визначена раніше характеристика, обігрування етимологічного значення власного імені і т.д. Більшість дослідників обстоює думку про те, що в складі фразеологізмів власні імена розвивають відономастичні значення, набувають експресії, виступають з експресивно - характеризуючими функціями.
Фразеологізми з ономастичним компонентом як лінгвокультурно марковані одиниці є багатим матеріалом для сучасних досліджень національної специфіки мов. Розробки ономастичної фразеології в цьому аспекті представлені на матеріалі української (Ф.Медведєв, Л.Скрипник, А.Коваль та ін.), російської (В.Д.Бояркін, В.М.Макієнко, Т.М.Кондратьєва, К.М.бетєхтіна), польської (А.М.Кравчук, Я.Лагінович), чеської (Л.І.Степанкова, Л.І.Даниленко), англійської (Г.П.Манушкіна, О.В.Сафронова, Б.М.Ажнюк ), німецької (Р.І.Охштат, Н.П.Щербань) мов.
У сучасній українській мові фразеологізми з власними іменами описано за джерелами походження (Л.Г.Скрипник, О.Ф.Кудріна), характером компонента “власне ім’я” (М.С.Разумейко, Є.С.Регушевський Н.А.Москаленко), з погляду його семантичних видозмін (М.Ф.Алефіренко, Є.С.Отін, В.Д.Познанська), розглянуто структурно організацію цих фразеологізмів (Л.Г.Скрипник), здійснено їх семантичну систематизацію (Н.М.Пасік).
В основі внутрішньої форми української фраземи лежить образне світосприймання, що ґрунтується на метафоризованому осмисленні буття, традиції, звичаїв, обрядів, вірувань з урахуванням психоповедінкових архетипів, емоційно-почуттєвої цілісності “української душі” (М.Шлемкевич). із часом фразема зазнає більших чи менших зрушень, семантичних змін, трансформацій, що позначаються передусім на її метафоричній, образній першооснові. Метафоричність, що лежить в основі усталених зворотів стає фактором появи “певної образно-семантичної моделі” [3 , 83]
Хоча внутрішній зміст їх, структура для кожного народу, в тому числі українського, є унікальним, таким, що виявляє етнічне у мовній картині світу.
Отже, актуальність теми дипломної роботи визначається кількома чинниками: по-перше, необхідним є вивчення фразеологізмів із компонентом “власне ім’я” за джерелами й генетичним критерієм, вивчення конотативного компонента, семантики власного імені, визначення структурно-семантичних типів ономастичних фразеологізмів; по-друге, актуальним є погляд на функціонування українського власного імені у фразеологічному звороті як вияв етнічного, специфічно національного.
Мета роботи: комплексний опис семантичних та структурних особливостей українських фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”, виявлення основних від ономастичних значень власних імен у фразеології.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы