Магазин электронных документов
Система управління залученими ресурсами банку та напрями її yдосконалення - Дипломная магистерская работа
 • Система управління залученими ресурсами банку та напрями її yдосконалення - Дипломная магистерская работа
 • Система управління залученими ресурсами банку та напрями її yдосконалення - Дипломная магистерская работа
 • Система управління залученими ресурсами банку та напрями її yдосконалення - Дипломная магистерская работа

Система управління залученими ресурсами банку та напрями її yдосконалення - Дипломная магистерская работа (Дипломная работа по предмету Фінанси та банківська справа)

 • ID работы: 8255
 • Тип: Дипломная работа, 6 курс
 • Раздел: экономические науки
 • Предмет: Фінанси та банківська справа
 • Страниц: 121
 • Год: 2011
 • Формат файла: DOC
 • Уникальность: 94%
 • Продавец: Елена_Фадеева
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Sistiema_upravlinnia_zaluchienimi_koshtami_banku_ta_...ia.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

В дипломной работы содержится 121 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 62 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Sistiema_upr...ia.doc (980.5 кб)

Ключевые слова:магістерська дипломн робота, захищенна у 2010 році на відмінно

Уникальность текста: 94%

Описание работы (от продавца):

Система управління залученими ресурсами банку та напрями її yдосконалення
Зміст
Вступ
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
1.1 Економічна сутність залучених ресурсів
1.2 Класифікації залучених ресурсів та їх характерні особливості
1.3 Методи управління залученими ресурсами банку
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ БТА БАНКУ
2.1 Стан та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні
2.2 Аналіз динаміки та структури залучених ресурсів БТА банку
2.3 Оцінка ефективності депозитної політики БТА банку
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
3.1 Неорганізовані заощадження населення як потенційне джерело
збільшення обсягу ресурсів для банку
3.2 Інновації як метод стимулювання збільшення депозитних
ресурсів
3.3 Вдосконалення цінових методів управління залученими ресурсами
шляхом використання чинника еластичності депозитів
3.4 Лояльність клієнтів як засіб зростання депозитного портфеля
банку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки
Банки, як і інші суб'єкти господарських відно¬син, для забезпечення своєї комерційної й гос¬подарської діяльності повинні мати у своєму розпорядженні певну суму коштів, тобто ресурсів. Банківські ресурси – це сукупність коштів банку, що знаходяться у його розпорядженні та використовуються для кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Внаслідок специфіки банківської діяльності, операції по формуванню банківських ресурсів - пасивні операції відіграють важливу роль, оскільки без мобілізації ресурсів і їх ефективного використання неможливе одержання прибутку банками.
Актуальність теми дослідження. Розвиток банківської системи спричинив загострення конкуренції між комерційними банками за ресурси та ефективні напрямки їх розміщення. Це призвело до поступового зниження прибутковості банківської діяльності. Тепер для успішного функціонування та розширення діяльності банківської установи необхідно створювати ефективну систему менеджменту банку.
Спровокована фінансовою кризою ситуація в банківській системі України оголила всі наявні проблеми та актуалізувала питання управління залученими ресурсами. В ІV кварталі 2008 року основні показники діяльності більшості банків (ліквідність, прибутковість, якість активів) помітно погіршились. Значний відтік клієнтських ресурсів суттєво знизив ліквідність банківських установ і поставив ряд фінансових організацій перед загрозою невиконання зобов’язань. Дії регулятора щодо стабілізації ситуації на фінансовому ринку не допомогли розв’язати глобальну проблему банківського сегмента – відновлення довіри до фінансових установ, хоча дозволили багатьом банкам уникнути дефолтів. Банківська система, що відчуває „ресурсний голод” була вимушена не тільки обмежити кредитування економіки, але й „боротися за виживання” в тому числі за рахунок зовнішньої підтримки ( в основному НБУ ) й оптимізації витрат.
Викладене вище вказує на актуальність обраної теми магістерської роботи та на доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку методів управління залученими коштами в комерційних банках при формуванні ефективного депозитного портфеля.
Проблеми ресурсної політики банків досліджувалися в теоретичних і практичних розробках провідних учених-економістів як України, так і світу. Належне місце в розробленні цієї проблеми займають праці західних вчених: Кріса Дж. Бартропа, Діани Мак Нотон, Ф. Мишкіна, Пітера С. Роуза, Дж. Сінкі, Тімоті У. Коха, Е. Гілла, Дж. Е. Долана, Б. Едвардса, Дж. Р. Кемпбелла, Р. Костера, Г. Айленберга, Г. Асхауера, Ж. Вігуру, І. Гаумерта, У. Гюде, Ж. Матука, Роланда Еллера та інших.
Але дослідження зарубіжних учених не завжди можливо або важко пристосовувати до сучасного стану банківської системи країни, оскільки переважна більшість висновків цих економістів не відповідає умовам діяльності банків в Україні.
Серед російських вчених варто виділити роботи Колесникова В. І., Кроливецької Л. П., Лаврушина О. І., Панової Г. С., Ширінської Є. Б., Усоскіна В. М., Кисельова В. В., Падалкіної Н. С. та інших.
У наукових колах України дослідженню окремих питань формування банківських ресурсів та управління ними присвячені праці Васюренка О. В., Кириленка В. Б., Кириченка О. А., Єгоричевої С. Б., Жупанина В., Могильницької М. П., Піддубного В. І., Пшика Б. І., Рисіна В. В., Тиркала Р. І., Торяник Ж. І., Мещерякова А. А., Лобанової А. Л., Дзюблюка О. В., Заруби О. Д., Землячова С. В., Вожжова А. П., Федосік А. М., Мороза А. М., Савлука М. І., Ющенка В. А. В їх роботах досить глибоко проаналізовані основні проблеми ресурсної політики, проаналізовані сучасні методи управління ресурсами банку.
Проте наявні наукові роботи не дають повної відповіді на всі питання, пов’язані з формуванням досконалої ресурсної політики вітчизняних банків, і не дають шляхів вирішення проблем на практиці.
Існує ряд робіт, присвячених вивченню банківських ресурсів в цілому, оскільки важливою складовою банківських ресурсів є власний капітал і йому історично звикли відводити головну роль, то залучені ресурси і проблеми управління ними залишаються не до кінця розкритими, що і зумовило вибір теми, ціль, задачі і основні напрями дослідження.
Мета магістерської роботи – теоретично обґрунтувати важливість комплексного управління залученими коштами банку з позиції досягнення головної мети діяльності банківської установи – отримання прибутку та збереження конкурентної позиції на ринку; розкрити діючу практику, щодо управління залученими коштами в БТА банку; дослідити шляхи вдосконалення методів управління залученими ресурсами.
Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:
- розкрити економічну сутність залучених ресурсів банку та їх класифікації;
- дослідити роль залучених ресурсів у формуванні ресурсної бази банку;
- дослідити класифікацію залучених ресурсів банку;
- дослідити методи управління депозитними зобов’язаннями;
- оцінити роботу БТА банку щодо формування ресурсної бази;
- проаналізувати, на прикладі БТА банку, залучені банком кошти: їх стан, обсяг, структуру, динаміку в розрізі різних ознак;
- розкрити особливості інструментів, які використовує БТА банк при аналізі ефективності депозитної політики;
- проаналізувати проблеми та наявні можливості вітчизняних банківських установ щодо застосування цінових та нецінових методів управління залученими ресурсами, враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід.
Об’єкт дослідження – діяльність банку щодо залучення ресурсів.
Предмет дослідження – залучені ресурси банку, методи аналізу та управління.
Методи дослідження. В процесі дослідження були застосовані загально філософські (діалектична логіка) і загальнонаукові (порівняння, аналіз, синтез) та спеціально наукові методи наукового пізнання. Так, у першому розділі магістерської роботи переважають формалізовані (загально логічні) філософські (аналізу і синтезу, узагальнення, абстрагування, доведення, пояснення). Передумовою використання спеціально наукових та статистичних методів у дослідженні має бути визначення суті залучених ресурсів. Тому було застосовано теоретичний аналіз, що дає всебічне уявлення про природу й логіку предмета пізнання. У другому розділі – статистичні методи (зокрема зведення та групування, методи вивчення варіації, диференціації, концентрації, ряди динаміки як метод вивчення швидкості та інтенсивності, моделювання,) та спеціально наукові методи (система показників – коефіцієнт осідання, тривалість 1 обороту, коефіцієнт фінансового важеля). У третьому розділі – загальнонаукові (метод наукової абстракції, аналіз, синтез, логічні методи) методи пізнання та розгляд суспільної практики.
Інформаційною основою дослідження є нормативно-правові акти, статистичні дані та інші матеріали Національного банку України, статистичні дані Державного комітету статистики України, вітчизняна законодавча база, матеріали Асоціації українських банків, наукові дослідження вітчизняних та західних економістів, річні, квартальні та місячні бухгалтерські звіти, матеріали науково-практичних конференцій та періодичних видань.
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.
У першому розділі роботи – «Теоретичні основи аналізу залучених ресурсів банку» – основна увага автора приділена дослідженню змісту та економічної сутності понять «банківські ресурси» та «депозит». Розкрити економічну природу залучених ресурсів найбільш повно автору допомагає дослідження різноманітних підходів до їх класифікації. Загальновідомо, що ефективність управління та функціонування комерційного банку в значній мірі визначається ефективністю реалізації депозитної політики. Саме розуміння цього факту змусило автора детально дослідити існуючі підходи, щодо розробки та реалізації депозитної політики в комерційному банку з огляду на загальну мету діяльності банку.
У другому розділі магістерської роботи основна увага автора сконцентрована на дослідженні ситуації, що склалася на ринку депозитів у період 1997 – 2010 рр., автор детально проаналізував динаміку обсягів залучених ресурсів у розрізі валют, структуру зобов’язань банків за коштами, залученими за рахунок юридичних та фізичних осіб, а також динаміку депозитів о запитання та строкових депозитів. Проведене дослідження дозволило автору сформувати ряд попередніх висновків, щодо умов в яких працював БТА банк та перейти безпосередньо до аналізу структури та динаміки залучених ресурсів досліджуваного банку, що врешті решт дає змогу перейти до оцінки ефективності депозитної політики банку, взявши за основу інтегральний коефіцієнт ефективності (КЕДП).
Останній розділ магістерської роботи присвячено дослідженню шляхів вдосконалення методів управління залученими ресурсами, Автор детально зупинився на прогнозуванні обсягів неорганізованих заощаджень населення, які на думку автора можуть сприяти розширенню ресурсної бази банків за умови розробки відповідної стратегії їх залучення. Також автор детально зупинився на таких потенційних можливостях збільшення ресурсної бази банків як впровадження інноваційних депозитних продуктів, врахування коефіцієнта еластичності попиту під час встановлення рівня відсоткових ставок за депозитами, а також розробка стандартів обслуговування клієнтів в межах проведення загальної клієнтської політики.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы