Магазин электронных документов
Спеціальний суб’єкт злочину
 • Спеціальний суб’єкт злочину
 • Спеціальний суб’єкт злочину
 • Спеціальний суб’єкт злочину

Спеціальний суб’єкт злочину (Курсовая работа по предмету Кримінальне право України (Загальна частина))

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Spietsialnii_subiekt_zlochinu.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

В курсовой работы содержится 26 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 15 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Spietsialnii...nu.doc (150 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність.
План
Вступ………………………………………………………………………….3
1. Поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину…………………4
2. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину, їх загальна характеристика………………………………………………………..9
3. Спеціальний суб’єкт в системі елементів складу злочину………...17
4. Кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом…………………..20
Висновок…………………………………………………..............................22
Список використаних джерел………………………………………………23

Вступ
Суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність. Також, можна сказати, як різновид загального суб’єкта є поняття «спеціального суб’єкта», який містить додаткові ознаки на відміну загального. Тому актуальність теми даної роботи полягає:
По-перше, у встановленні цих ознак, які характерні для всіх злочинів.
По-друге, вирішення труднощів у зв’язку з труднощами при кваліфікації злочинів зі спеціальним суб'єктом.
По-третє, властивості спеціальних суб'єктів злочину можуть служити ще й підставою для призначення того чи іншого виду покарання, що також диференціюється в залежності від властивостей суб'єкту.
Метою данної роботи є:
• перш за все встановлення понять загального та спеціального суб’єкта злочина, а також їх ознаки та порівняння;
• класифікація спеціальних суб’єктів;
• з’ясування їхнього місця серед елементів складу злочина;
• кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом.
Виконуючи данну роботу, використовувались такі праці як: «Спеціальний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз» Бароненка Д.В., «Відповідальність спеціальних суб’єктів злочину за Кримінальним правом України» Терентьєва В.І., а також монографія «Суб'єкт злочину за новим кримінальним законодавством України» Магаріна М. С та Бараненко Д. В
Для розгляду вище зазначених питань, робота складається зі вступу, чотирьох глав, висновку, списку використаних джерел. В першій главі зазначені поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину. В другій - види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину, їх загальна характеристика, в третій – розглядується таке питання як спеціальний суб’єкт в системі елементів складу злочину. І в завершальній главі - кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом. У висновку йдеться ж підсумок виконаної роботи, а також намагання автора вивісити власну класифікацію спеціальних суб’єктів злочину на основі виконаної роботи.
1. Поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину
Перш ніж відповісти на перше питання роботи, спочатку треба зазначити загальне поняття та ознаки суб’єкта злочину.
Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила
злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати
кримінальна відповідальність. [2, с.10]
Отже, суб’єкт злочину як елемент складу злочину характеризується трьома обов’язковими ознаками: це фізична особа, осудна, що досягла певного віку. [3, с.148]
Зазначені ознаки є загальними юридичними ознаками суб'єкта злочину. Вони належать до обв'язкових ознак будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсут¬ність у діянні особи складу злочину.
Обмеження кола можливих суб'єктів злочину фізичними особами означає, що (суб'єктом злочину не можуть бути юридичні особи. Визнання останніх суб'єктом злочину не відповідає принципу особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин та принципу вини. За злочинні діяння, що мали місце у процесі діяльності юридичної особи, відповідає винна фізична особа, яка вчинила такі діяння. Відповідальність юридичних осіб визначається засоба¬ми адміністративного чи цивільного права (застосування до установ, підприємств, організацій штрафних санкцій, заборона їхньої діяльності тощо). Суб'єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини, предмети чи сили природи.
Суб'єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діян¬ня, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [ч.1 ст. 19]. Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб'єктом злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримі¬нальній відповідальності, тобто є суб'єктами злочину [ч. 1 ст. 20].
Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК встановлює конкретний вік, з якого Особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній від¬повідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб'єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності.
До особи, яка у віці від 14 до 18 років вчинила злочин невеликої або середньої тяж¬кості, а також до особи, котра у період від 11 років до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що під¬падає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, можуть застосову¬ватися примусові заходи виховного характеру [статті 97, 105 КК]. У разі вчинення суспільно небезпечного діяння дитиною, яка не досягла одинадцятирічного віку, слід¬чий виносить постанову про закриття кримінальної справи з дотриманням вимог кри¬мінально-процесуального законодавства (статті 7-3, 447, 448 КПК). [4,с.67-68]
Висновок
Отже, підводячи підсумок слід зазначити, що спеціальний суб’єкт злочину має всі ті ж самі обов’язкові ознаки загального суб’єкту (це фізична особа, осудна, що досягла певного віку). Окрім того в КК дається визначення, що спеціальний суб’єкт – це фізична осудна особа, яка
вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна
відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна
особа.
Тобто, особа наділена також додатковими ознаками, що є обов’язковими для данного злочину. Додаткові ознаки суб’єкта можуть бути прямо вказані в тексті диспозиції конкретної статті або безпосередньо випливати з тексту певної кримінально-правової норми.
Щодо питання класифікації спеціальних суб’єктів злочину, то не можна виділити якусь одну систематизацію. Всі вони мають свої певні особливості. Проте я спробую їх звести до своєї класифікації. Яка має більш загальний характер ніж конкретизований. Проте треба врахувати головні схожі риси всіх вище розглянутих систематизацій.
Розглядаючи данні класифікації можна виділити певні схожі риси, і на їх підставі класифікувати спеціальні суб’єкти загалом до трьох груп, які характеризують:
1) правове становище (статус) суб’єкта;
2) особистість винного;
3) специфіку злочинних діянь особи.
Роблячи аналіз виконаної роботи, можна зробити висновок про те, що спеціальним суб'єктом злочину повинна визнаватися особа, яка володіє поряд із загальними ознаками суб'єкту, додатковими, передбаченими Особливою частиною Кримінального кодексу.

Список використаних джерел
1. Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 48 с.
2. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2011 року). – Х.: Одіссей, 2011. – 232 с.
3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник/ Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.; З ред. Проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Хрінком Інтер, 2007. – 496с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.-4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007
5. Кримінальне право України. Загал. Частина. Підручник М.І. Мельник, В.А. Клименко. – К.: Атіка, 2008. – 376с.
6. Кримінальне право України. Загальна частина.: навч. Посібник./ Ю.А. Вапсва, В.К. Грищук. – Х.:ХНУВС, 2011. – 375 с.
7. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій/ за ред.. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432с.
8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Фріс П. Л. - К.: Атіка, 2004.-488 с.
9. Суб'єкт злочину за новим кримінальним законодавством України: Монографія / Магарін М. С, Бараненко Д. В./Під ред. д-ра юрид. наук, професора Є. Л. Стрельцова. — Одеса: Астропринт, 2001. — 104 с.
10. Кримінальне право Росії. Загальна часть./Отв.ред. Здравомислов Б.В. -М.,
Юристъ, 1996. – 435 с.
11. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. К., 1997.
12. Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 7.02.2003 р. "Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи" / ВВСУ. 2003. № 1 (35)
13. Шевченко Д. «Чи можуть юридичні особи бути злочинцями?» Правовий тиждень №34 (107) 19 серпня 2008 р.
14. Строган А. «Співвідношення загальних і додаткових (спеціальних) ознак суб’єкта злочину»// Юридична Україна. -2007. -№5. – с. 90-95.
15. Максимович Р. «Вікова ознака службової особи»// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. - №42. – с. 308-309.
16. Терентьєв В.І «Відповідальність спеціальних суб’єктів злочину за Кримінальним правом України»: автореферат, дис.. – Одеса, 2003. – с. 10-13.
17. Бароненко Д.В. «Спеціальний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз», автореферат, дисертація. – к.,2009. – с. 19.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы