Магазин электронных документов
Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України.
 • Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України.
 • Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України.
 • Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України.

Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України. (Курсовая работа по предмету Гражданское право)

 • ID работы: 10876
 • Тип: Курсовая работа
 • Раздел: другое
 • Предмет: Гражданское право
 • Страниц: 33
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Rita85
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Grazhdanskoie_pravo_-_Chiest_i_dostoinstvo_NIe_MOI.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

В курсовой работы содержится 33 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 18 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Grazhdanskoi...OI.doc (194.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Тема 6: Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільного права України.
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права 5
2. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізичної особи 9
3. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ юридичної особи 17
4. Захист честі, гідності та ділової репутації юридичних та фізичних осіб за законодавством України 22
Висновки 31
Список літератури 33

Вступ
Питання врегулювання цивільно-правових відносин, пов'язаних із особистими немайновими правами, знаходиться на стадії активного розвитку.
Обгрунтування щодо захисту честі, гідності та ділової репутації може стати останнім часом найбільш "вживаною" у цивільних справах у судах. Досить згадати гучні позови на засоби масової інформації з астрономічними сумами на початку та скромними прозаїчними розмірами компенсацій або відмовами у кінці, що свідчить, на наш погляд, про недостатню правову культуру навіть найбільш освічених верств населення.
Важливо мати на увазі, що особисті немайнові права існують і повинні регулюватися цивільним правом незалежно від їхнього порушення, тому уявлення про регулювання цих прав тільки за допомогою правил охоронного характеру є недостатньо повним і точним.
Необхідність цілісної цивільно-правової регламентації особистих немайнових прав обумовлена насамперед причинами економічного характеру.
Різноманіття форм власності і господарювання, перехід до ринкової економіки, що припускають реальне подолання відчуженості людини від засобів виробництва і результатів її праці, створюють основу економічної свободи особи. Економічна ж свобода неминуче породжує об’єктивну потребу у свободі особистої, духовної.
В нашій країні здійснюється активна розбудова правової держави. Але життя людини в сучасному світі постійно урізноманітнюється і збагачується новими видами діяльності та породженими ними особливостями суспільних взаємовідносин, що викликає необхідність регулювання їх на правовому, в першу чергу цивільно-правовому рівні. Отже навряд можливо досягти такого стану, коли правове поле не матиме "білих плям" або "прогалин". Дивлячись у майбутнє з оптимізмом майбутніх правознавців, сподіваймося гідно рухатися в цьому полі. Тому тема моєї курсової роботи є дуже актуальною, вважаю за можливе її розглянути.
Висновки
Найважливіші особисті немайнові права врегульовані Конституцією України. Зокрема ст. 27-33 закріплюють права людини на життя, повагу до її гідності, свободу та особисту недоторканість, недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.
Закріплення в Конституції особистих немайнових прав має важливе значення для розвитку законності в Україні, але не вирішує всіх проблем їх захисту. Підтвердженням цієї думки є ЦК України, в якому особистим немайновим правам фізичних осіб присвячується окрема книга (друга), яка складається з трьох глав (20, 21, 22), що вміщують 47 статей. Глава 20 визначає загальні положення щодо особистих немайнових прав фізичних осіб. Глава 21 закріплює особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, а глава 22 - права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Потреба регулювання особистих немайнових прав ЦК України, передусім, пояснюється тим, що законами України деяким органам та їх посадовим особам надана можливість втручатися у сферу дії особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб. Крім того, в період зростання інформаційних можливостей деякі особи (як фізичні, так і юридичні) можуть зловживати засобами масової інформації - тиражувати і поширювати неправдиві чутки про того чи іншого громадянина, розпоряджатися його (її) фотографіями, листами, щоденниками тощо.
Зрозуміло, без чіткого цивільно-правового регулювання відносин, що можуть виникнути у сфері дії особистих немайнових прав, гарантії захисту цих прав немає. Дозволяючи тим чи іншим органам втручатись в особисті немайнові відносини, закон повинен не тільки давати дозвіл на таке втручання, а й визначати, хто і в якому розмірі повинен буде відшкодовувати заподіяну таким втручанням шкоду. При цьому потрібно створити таку систему засобів захисту порушених прав, яка б діяла швидко, ефективно і справедливо, потребувала мінімальних затрат душевних сил і коштів потерпілого.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась