Магазин электронных документов
„Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється”
 • „Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється”
 • „Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється”
 • „Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється”

„Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється” (Дипломная работа по предмету Літературознавство)

 • ID работы: 7036
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Літературознавство
 • Страниц: 79
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: ivan1978
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Idieino-iestietichni_funktsiyi_khudozhnoyi_dietali_v...ia.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

В дипломной работы содержится 79 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 41 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Idieino-iest...ia.doc (372.5 кб)

Ключевые слова:„Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється”

Уникальность текста: 2%

Описание работы (от продавца):

ПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………...4
Розділ І. Локальний колорит і деталь. Колористична деталь у структурі роману Івана Франка “Борислав сміється”………………..10
1.1. Деталь як засіб створення локального колориту твору…………………………………………………………………….10
1.2. Колористика, тональність твору в аспекті дослідження деталі…………………………………………………………………….18
Розділ ІІ. Деталь і характер……………………………………………31
2.1. Деталь як засіб соціально-психологічної характеристики образів роману…………………………………………………………………...31
2.2. Жіночі образи роману: майстерність психологічної деталі…………………………………………………………………….57
ВИСНОВКИ…………………………………………………………...70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………...76

ВСТУП
Актуальність теми дипломної роботи. Багатогранний науковий аналіз художнього твору не має меж. Про будь-який визначний твір, про який написані численні розвідки, статті, монографії, не можна сказати, що він повністю вивчений, що всі аспекти поетики досліджені, що про нього все відомо і що ці оцінки є остаточними, вичерпними. Цей методологічний постулат можемо з певністю застосувати до твору Івана Франка “Борислав сміється”, про який, як знаємо, написані докладні розвідки, висловлено чимало міркувань, суджень, спостережень. Оцінки Франкового твору з’явились уже через десять років після його появи (О.Огоновський). Пізніше він став об’єктом уваги науковців С.Єфремова, О.Барвінського, О.Дорошкевича, О.Панасюк, О.Білецького, М.Возняка, Е.Кирилюка, І.Басса та багатьох інших. Досить ґрунтовною є монографічна праця С.Щурата “Борислав сміється”, у якій автор досліджує ідейно-художні сторони твору, визначає його місце в ряді творів світової літератури на робітничу тематику.
У підрадянському франкознавстві (досягнень якого ми не заперечуємо) утвердилась думка про “Борислав сміється” як про суто соціальну повість з яскраво вираженою тенденцією класової боротьби. До такого визначення жанру звик український читач, адже твір входив до шкільної програми з літератури. Однак сучасна генологічна наука вносить останні корективи в розуміння специфіки повісті, з одного, і роману, з другого боку. Найчастіше це висловлюється у формулі: “Роман освоює дію, повість освоює буття”. Про “Борислав сміється” як про роман висловлюються літературознавці А.Скоць, Т.Пастух, З.Гузар, М.Ткачук та ін.
А.Скоць, зокрема, зауважує: “Уже сама тема “Борислава сміється” вирішена романно, бо вона широко закроєна і вилилась у велику панораму боротьби робітничого Борислава з Бориславом капіталістичним. Композиція твору теж романна. Їй властива багатопланова будова сюжету. Протиборство праці і капіталу виражається у зіткненні двох основних сюжетних ліній (двоплановість композиції)… За романною структурою побудована також система художніх образів. Їх багато, є головні і другорядні (епізодичні), іменні і безіменні” [45 , 33]. Науковець на доказ романного визначення жанру приводить ще кілька доказів: незавершеність роману й нереалізованість його задуму (“Борислав сміється” задуманий на “широку шкалу”); драматична напруженість дії; романна концентрація часу тощо.
З.Гузар, визначаючи жанр Франкового твору, теж як основний аргумент приводить вислів самого Івана Франка у листі до О.Рошкевич, власне авторське опосередковане розуміння твору як роману-утопії (“роман”, який зображує “небувале” “в окрасі бувалого”). З.Гузар відзначає такі важливі моменти: “Роман освоює дію, а стрімкі події, що відбувались в Бориславі всього впродовж двох місяців, позначені внутрішнім динамізмом” [23 , 48]. Другим важливим аргументом на користь визначення твору як роману науковець вважає те, що “автор застосував засаду, яку він називав “ідеальним реалізмом”. У листі до М.Павлика від 12 листопада 1882 року читаємо: “… реалізм ідеальний <…> приймає реалізм як методу, зображує типи, котрі б пособляли в собі думи і змагання даної доби – представлення розвитку суспільності – яко зміст, яко ціль” [57 , 331]. Третій момент – “Бенедьо Синиця і побратими – “нові люди”, які шукають нові духовні і соціальні цінності” [48 , 76]. У зображенні “нових людей” – робітничого класу полягає новаторство Івана Франка – романіста.
Новаторські риси дослідники творчості Івана Франка як у новому погляді на зародження капіталізму, нової сили – робітників, як у новому естетичному і етичному ставленні до життя, так і особливостях поетики романіста: структурі сюжету, зверненні до символічних образів, в поєднанні внутрішнього монологу персонажів з повіствуванням оповідача, в точному сугестивно-психологічному аналізі.
Прагнучи поєднати і, головне, зрівноважити соціологічний і психологічний аспекти творення персонажів, Франко досліджує вплив соціального оточення на формування особистості, її роль у суспільній боротьбі, з іншого боку – її психологічну організацію, діалектику свідомого і несвідомого. Такі нові риси побачили сучасні літературознавці, звільнені від пут ідеології марксизму-ленінізму, згідно якої Франка насильно притягнуто у табір зачинателі соціалістичного реалізму. Соціально-психологічну зумовленість побудови персонажів відзначають саме як новаторську рису М.Ткачук, М.Наєнко, Т.Пастух, помітивши у творах Франка “образ нової людини”. Т.Пастух, зокрема, зауважує: “Зробивши глибокий соціально-психологічний зондаж робітничого і капіталістичного станів Дрогобича і Борислава, І.Франко зобразив “у розвитку те, що тепер існує у зароді”, створив роман прогнозного характеру” [41 , 452].
Іван Франко вважав, що одне з основних завдань “нової літератури” – показати “як факти громадського життя відбиваються в душі і свідомості одиниці і, навпаки, як у душі тої одиниці зароджуються й виростають нові події соціальної категорії” [54 , 363].
Багатство психологічних спостережень супроводить не тільки образи “нових людей”, але й образи зайд. Тип “жидівської п’явки” – гольдкремери і гаммершляги, які висотують з робітників останні сили. Проте багатство, нажите на поті і крові “робучого люду”, не приносить їм щастя. Письменрик змальовує особливу атмосферу, що панує серед бориславських підприємців, дає соціально-етичну оцінку явищам дійсності.
І хоча твори Івана Франка бориславського циклу взагалі та романів “Boa constriktor” і “Борислав сміється” зокрема привертали увагу багатьох дослідників (у тому числі названих вище), спеціального розгляду потребує мистецтво художньої деталі як засобу розкриття психології героїв, як важливого компоненту художньої організації твору, який має своє естетичне місце і вагу. Саме ці аспекти поетики роману привернули увагу З.Гузара.
Свої спостереження над майстерністю художньої деталі науковець виклав у кількох статтях: “до аналізу образів Рифки і Фанні в повісті Івана Франка “Борислав сміється”, “Деталь як засіб створення локального колориту в повісті “Борислав сміється”, “Деталь, подробиця, образ: До характеристики образу Бенедя Синиці” та ін. науковець розглядає соціально-психологічну змістовність деталі у романі Івана Франка, вказує на її сюжетно-формуючу роль у тексті.
Категорія художньої деталі входить у коло проблем, які переживають сьогодні своє друге народження і переосмислення. Другорядні на перший погляд питання смислової наповненості, взаємозв’язку, ідейно-естетичних функцій художніх деталей виявляються концептуально пов’язаними з фундаментальними проблемами вивчення творчості письменника – методом жанром, стилем, образом і ширше – цілим комплексом проблем загально естетичного плану.
Перш, ніж приступити до дослідження ролі і функції деталі у романі Івана Франка, розкриємо зміст поняття “художня деталь”, “подробиця”, “штрих” та ін.
Окремі дослідники розрізняють поняття “деталь” та “подробиця”, вказуючи, що “деталь – інтенсивна, а подробиця – екстенсивна” (Є.Добін): із тисячі подробиць письменник виділяє якусь одну, справді художню, здатну викликати уявлення про предмет у цілому, збудити думку та яскраво освітлити її. Саме така подробиця має право носити назву “художня деталь” [28 , 369]. Інші (М.Щеглов), навпаки, думають, що деталь тяжіє, власне, до характерності, і “кількісні критерії тут прикладати не слід” [63 , 104]. Існує також визначення деталі як акцентованої подробиці, важливої з погляду автора і здатної викликати відчуття предмета чи явища в цілому (В.Фащенко) [50 , 10-11]. Літературознавці вважають активним художнім засобом, який впливає на композиційну цілісність і комунікативність твору (Г.Поспєлов, І.Цапенко, В.Фащенко).
З.Гузар зауважує, що “у процесі аналізу конкретного тексту буває дуже тяжко встановити різницю між “деталлю”, “подробицею”, “мазком”, “штрихом”, “рисочкою” і вважає, що “всі ці терміни можна в робочому порядку вважати синонімами, і вже під час мікроаналізу твору конкретно визначити ступінь їх ідейно – художньої навантаженості” [22 , 12].
Ю.Кузнецов пропонує розрізняти два головні типи деталей: одиничні (одномоментальні) – пейзажні, портретні, інтер’єрні тощо, які вживаються у вузькому контексті і наскрізні, які носять характер художньо спрямованого повтору через увесь твір, цілу збірку і навіть творчість одного письменника [32 , 43]. З.Гузар з цього ж приводу зауважує: “Деталь може бути символічною, наскрізною. Вона може брати участь у дії (як той прославлений новелістичний сокіл) і ні. Головна роль такої деталі – символізувати центральну думку, яку іноді й не можна повністю перекласти на мову “раціо” [22 , 129]. Вивчення деталі як мікро образної структури твору передбачає (за Ю.Кузнецовим) визначення її зв’язку з іншими категоріями поетики – оповідною манерою, художнім простором, сюжетом, образом тощо [32 , 49].
Такий підхід, по суті, охоплює найважливіші моменти поетики письменника, дозволяє розкрити індивідуальні особливості стилю.
Актуальність дослідження визначається кількома важливими чинниками: по-перше, інтерес до поетики творів Івана Франка як до одного з найбільших майстрів слова є закономірним хоча б тому, що творчість прозаїка, поета, мислителя, громадянина, 150-річчя від дня якого святкував увесь культурно-мистецький світ у 2006 році, справила неабиякий вплив на становлення багатьох українських письменницьких талантів; по-друге, спостереження за особливостями поетики, зокрема за функціонуванням художньої деталі, що мисляться у зв’язку з цілою системою художніх засобів, дозволяють вивчити особливості індивідуального стилю письменника; по-третє, твори Івана Франка залишаються і сьогодні невичерпним джерелом для дослідників його творчості.
Мета роботи: дослідження ідейно-естетичної функції художньої деталі в романі Івана Франка “Борислав сміється”, її ролі у втіленні авторської концепції.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы